Instrument Pochodny I Definicja I XTB

  • Instrumenty pochodne są rodzajem instrumentu finansowego, który nie jest papierem wartościowym, natomiast którego wartość jest uzależniona od instrumentu bazowego np. od kursu indeksu, akcji, czy obligacji.

  • Wartość instrumentu pochodnego opiera się na wahaniu instrumentu bazowego, co oznacza, że sam instrument pochodny nie ma wartości.

Gdzie instrumenty pochodne są notowane?

Instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu zarówno na rynku pozagiełdowym, jak i na giełdzie, ale co ciekawe, większość obrotu jest faktycznie generowana na rynku pozagiełdowym.

Dlaczego instrumenty pochodne są używane?

Istnieje wiele powodów, dla których instrumenty pochodne są popularne i wykorzystywane przez inwestorów:

  • Dzięki instrumentom pochodnym łatwiej spekulować na rynkach finansowych, gdzie inwestorzy poszukują możliwości osiągnięcia zysku zarówno na wzrostach, jak i na spadkach cen instrumentów finansowych.

  • Możliwość Hedgingu, dzięki któremu inwestorzy starają się zmniejszyć ryzyko swoich inwestycji.

  • Dźwignia finansowa, która jest znacznie większa w stosunku do zainwestowanych środków.