Non Farm Payrolls - NFP

Dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (NFP) są publikowane w USA co miesiąc przez Amerykański Urząd Statystyczny ds. Rynku Pracy, który jest jednym z najważniejszych publikacji makroekonomicznych. Dane najczęściej są publikowane w pierwszy piątek miesiąca o godzinie 14:30 (CET).

Non Farm Payrolls (NFP) - kluczowe informacje

  • Dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym znane są również jako NFP i reprezentują całkowitą liczbę zatrudnionych pracowników w każdym biznesie - wyłączając sektor rolniczy i rządowy.
  • To miesięczny raport generowany i raportowany przez Amerykański Urząd Statystyczny Rynku Pracy, który jest zwykle publikowany w pierwszy piątek miesiąca, dla danych z poprzedniego miesiąca.
  • To jedne z najbardziej istotnych danych, które są publikowane na świecie.
  • Podczas publikacji danych NFP występuje ogromna zmienność na niektórych instrumentach.

Dane NFP są kluczowym raportem, który pomaga ocenić obecną sytuacje gospodarki Stanów Zjednoczonych i ma silny wpływ na rynek walutowy, indeksy oraz akcje.

Odczyt lepszy od prognoz wskazuje na polepszanie się stanu amerykańskiej gospodarki i często ma pozytywny wpływ na amerykańskiego dolara oraz akcje. Z uwagi na to, że globalna gospodarka jest mocno połączona z tym, co dzieje się w USA, lepsze odczyty NFP mają pozytywny wpływ na wszystkie indeksy.

W raporcie publikowanym przez amerykański urząd statystyczny najważniejsze są oczywiście dane o wzroście lub spadku zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, ale publikowane są również inne istotne informacje takie jak:

  • stopa bezrobocia
  • w jakim sektorze liczba zatrudnionych wzrosła, a w jakim spadła
  • średnia płaca godzinowa
  • rewizja danych z poprzedniego miesiąca

Te wszystkie czynniki razem, powodują, że rynek jest bardzo wrażliwy na dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym, które są mocno poza konsensusem ekonomistów. Dlatego też oczekuj dużej zmienności podczas publikacji danych, szczególnie kiedy masz już otwarte pozycje na indeksach lub na parach walutowych z dolarem.

Non Farm Payrolls - reakcja rynku na publikację raportuNa powyższym przykładzie możemy zobaczyć, jak para EURUSD zareagowała na dane NFP w czerwcu 2016 roku. Rynek oczekiwał 159,000 nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym w Stanach Zjednoczonych, kiedy finalnie odczyt okazał się dużo słabszy i wyniósł 38,000. Gorszy od oczekiwań wynik spowodował, że w przeciągu 30 minut EURUSD zyskał 154 pipsy.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.