System Rezerwy Federalnej

  • System Rezerwy Federalnej jest bankiem centralnym Stanów Zjednoczonych, założonym w 1913 roku w Waszyngtonie.
  • SRF jest najpotężniejszą na świecie instytucją finansową, stanowisko przewodniczącego Rady Gubernatorów zajmuje Janet Yellen.
  • System Rezerwy Federalnej jest potocznie nazywany Rezerwą Federalną (ang. Federal Reserve System, Federal Reserve)

Dlaczego System Rezerwy Federalnej został stworzony?

Rezerwa federalna powstała w odpowiedzi na finansową panikę w Stanach Zjednoczonych, kiedy stało się jasne, że istnieje zapotrzebowanie na centralne zarządzanie systemem monetarnym. Początkowo celem banku było zwiększenie zatrudnienia, utrzymanie stabilności cen i kontrolowanie długoterminowych stóp procentowych.

Z czasem zostały dodane nowe obowiązki, które obejmują:

  • Nadzór i regulacje banków
  • Utrzymanie stabilności systemu finansowego
  • Świadczenie usług finansowych dla instytucji depozytowych i rządu Stanów Zjednoczonych

System Rezerwy Federalnej - struktura

System Rezerwy Federalnej posiada następującą strukturę:

  • Rada Gubernatorów z siedzibą w Waszyngtonie
  • 12 banków z siedzibami w Bostonie, Filadelfii, Nowym Jorku, Cleveland, Atlanta, Richmond, St.Louis, Chicago, Minneapolis, Kansas City, Dallas i San Francisco.

Kto ustala politykę monetarną?

Polityka monetarna jest ustalana przez Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC), w skład której wchodzą członkowie Rady Gubernatorów oraz prezesi 12 banków Rezerwy Federalnej.

Dla inwestorów ważne jest, aby śledzić decyzje podejmowane przez Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku, ponieważ zmiany stóp procentowych wpływają na rynki finansowe, szczególnie gdy są nieoczekiwane. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego banki centralne zwiększają lub zmniejszają stopy procentowe, kliknij tutaj.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.