Jak wykorzystać raport NFP?

Raport z amerykańskiego rynku pracy (ang. Non-farm Payrolls, NFP) to chyba najbardziej popularny raport wśród traderów. W tym artykule wyjaśniamy dlaczego oraz pokazujemy na przykładach, jak raport w przeszłości oddziaływał na notowania EURUSD.  

Jak wykorzystać raport NFP?

Rezerwa Federalna - najważniejszy bank centralny na świecie, ma dwa główne cele - niska i stabilna inflacja oraz pełne zatrudnienie. Kiedy traderzy chcą przewidzieć przyszłe kroki Fed, raport z rynku pracy jest w naturalny sposób pierwszym punktem do obserwacji. Wysoka dynamika wzrostu zatrudnienia zazwyczaj jest korzystna dla amerykańskiego dolara, ponieważ przekłada się na niższą stopę bezrobocia i może kreować presję inflacyjną w gospodarce. Z kolei na takie zjawisko Fed reaguje podwyżkami stóp, a wyższe stopy są zazwyczaj dla waluty korzystne. Jednak co to znaczy wysoka dynamika? Publikowane dane są zawsze porównywane do oczekiwań, które może sprawdzić w kalendarzu ekonomicznym na platformie xStation. Przyjrzyjmy się przykładom.

Przykład 1 - słaby raport NFP

Raport NFP za maj 2017 pokazał wzrost zatrudnienia o 138 tys. Choć nie było to niską wartością, to jednak wynik okazał się niższy od oczekiwań - konsensus wskazywał na wzrost o 182 tys. Dlatego też niższa wartość była traktowana jak rozczarowanie dla inwestorów i doprowadziła do osłabienia dolara. W rezultacie EURUSD gwałtownie wzrósł.

Przedstawione powyżej dane odnoszą się do przeszłości i nie mogą stanowić wyznacznika, ani gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Źródło: xStation5

Przykład 2 - mocny raport NFP

Z przeciwną sytuacją mieliśmy do czynienia po danych za grudzień 2018. Raport pokazał wzrost zatrudnienia o 370 tys., podczas gdy konsensus wskazywał na wartość 184 tys. W rezultacie dolar mocno zyskał na wartości, zaś EURUSD spadł.

Przedstawione powyżej dane odnoszą się do przeszłości i nie mogą stanowić wyznacznika, ani gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Źródło: xStation5

Jak można zauważyć, raport NFP ma istotny wpływ na EURUSD. Inwestorzy mogą przygotować się do odczytu używając analizy technicznej celem wyszukania interesujących poziomów wejścia w rynek.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.