Akcje Aurora Cannabis 6% w dół po słabych wynikach kwartalnych

19:33 14 maja 2021

Akcje Aurora Cannabis (ACB.US) przeceniły się ponad 6,0% po tym, jak spółka podała gorsze od oczekiwań dane za III kwartał. Strata wyniosła 85 centów kanadyjskich na akcję, podczas gdy analitycy spodziewali się wyniku na poziomie -21 centów kanadyjskich na akcję. Przychody w wysokości 55,161 mln dolarów kanadyjskich również okazały się niższe od szacunków kształtujących się na poziomie 66,92 mln dolarów kanadyjskich. Sprzedaż netto medycznej marihuany wzrosła o 17%, jednak sprzedaż marihuany do użytku przez osoby pełnoletnie spadła o 53%. Aurora przypisała spadek sprzedaży marihuany rekreacyjnej częściowo ograniczeniom związanym z pandemią w Kanadzie. Aurora ogłosiła także przeniesienie notowań swoich amerykańskich akcji do Nasdaq z New York Stock Exchange, powołując się na niższe koszty.

Notowania Aurora Cannabis (ACB.US) rozpoczeły sesję od luki spadkowej, jednak przecena wyhamowała przy górnym ograniczeniu strefy wsparcia przy 6,55$, która pozostaje kluczowa w krótkim terminie. Źódło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót