Akcje IonQ, C3ai i Immersion rosną na fali zyskującego Nasdaq

19:07 31 marca 2023

IonQ (IONQ.US) to spółka, która zajmuje się oprogramowaniem i sprzętem służącym do obliczeń kwantowych. Firma rozwija jonowy komputer kwantowy i programy do generowania i optymalizacji kalkulacji kwantowych. Jej akcje wzrosły ponieważ przychody w IV kw. 2022 pobiły oczekiwania, a strata zmniejszyła się. Firma nie jest jeszcze rentowna ale wysoka ilość gotówki przy jej ograniczonym zużyciu i rosnących przychodach uspokoiła inwestorów.

Wraz z IonQ, dzięki świetnej sesji na Nasdaq zyskują również walory innych technologicznych firm o niższej kapitalizacji rynkowej m.in. C3.ai (AI.US) z branży sztucznej inteligencji oraz Immersion (IMMR.US), z branży technologii haptycznej.

  • Przychody IonQ w IV kw. wyniosły 2,6 mln USD wobec 93 tys. w IV kw 2021 i pobiły prognozę analityków na poziomie 2,39 mln USD. Firma odnotowała stratę netto w wysokości 1,7 miliona dolarów za kwartał ale  zakończyła rok z 571,3 mln USD przechowywanych w gotówce i płynnych aktywach. Wyniki finansowe były zgodne z oczekiwaniami firmy. Rynek zwrócił uwagę na rozwój jej produktów;
  • IonQ Aria to najsilniejszy znany komputer kwantowy na świecie, firma zamierza docelowo udostępnić go na rynku. W ostatnim czasie osiągnął rekordową liczbę 23 algorytmicznych qubitów (8 krotny wzrost mocy). Wg. Petera Chapmana, CEO IonQ firma jest na etapie wprowadzenia do chmury obliczeniowej laptopa o mocy 130000 krotnie przekraczającej poprzednią wersję;
  • Akcje C3.ai, spółki z branży sztucznej inteligencji w ostatnich latach znalazły się pod presją z uwagi na brak rentowności, negatywny sentyment wokół spółek technologicznych i podwyżki stóp procentowych. Inwestorzy w ostatnim czasie zainteresowali się walorami Immersion, spółki z branży technologii haptycznej, która umożliwia cyfrowe przekazywanie dotyku. Na tle C3.ai oraz IonQ, Immersion jest jednak rentownym biznesem z wysokimi marżami netto i zerowym poziomem zadłużenia, wypłaciła także dywidendę za 2022 rok. W zeszłym roku jej akcje wzrosły o ponad 30% mimo blisko 35% spadku Nasdaq.

Wykres IONQ i C3ai. interwał D1. Akcje (IONQ.US) oraz (AI.US), choć firmy działają w dwóch różnych branżach wykres dobrze obrazuje jaką szkode ich wycenom wyrządził rok 2022, który mijał pod znakiem jastrzębiego Fedu i nurkującego indeksu Nasdaq. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót