Akcje Microsoftu rosną po kwartalnych wynikach

17:34 27 kwietnia 2022

Firma Microsoft zaprezentowała wczoraj solidny raport finansowy za 1 kw. 2022 roku bijąc prognozy Wall Street. Oczywiście część prognoz dla największych spółek technologicznych jest zaniżana jednak raport można naprawdę uznać za wystarczająco udany by uznać, że nie było widać w nim alarmujących oznak spowolnienia dynamiki rozwoju firmy. Jednocześnie ciężko powiedzieć by zaprezentowany raport był bardzo dobry. Akcje Microsoftu notowane są już prawie 6% wyżej:

Przychody: 49,36 mld USD Oczekiwania: 49,05 mld USD

Zysk na akcję: 2,22 USD Oczekiwania: 2,19 USD

  • Przychody firmy wzrosły 18% y/y wobec 20% wzrostu w poprzednim kwartale. Firma zanotowała jednak najmniejszy wzrost przychodów od 2018 roku, bijąc prognozy zaledwie o 1%. 

  • Przychody z Microsoft Cloud (Azure, SQL, Windows Server) konkurującej z Amazonem i Google wzrosły w tym kwartale o 46% co idealnie pokrywa się z tempem wzrostu z poprzedniego kwartału. Oczekiwania analityków StreetAccount wynosiły 43,6%. Chmura zapewniła firmie 19,05 mld USD zysku wobec 18,9 mld USD prognozowanych;

  • Segment odpowiedzialny za procesy biznesowe firmy wzrósł o prawie 17% i przyniósł prawie 15,8 mld USD zysku (Oiffce 365, Linkedin, Dynamics)

  • Sprzedaż licencji na system Windows wzrosła o prawie 11, sprzedaż komputerów spadłą jednak o prawie 7% i zbliżyła się do poziomów z 2020 roku;

  • Wydatki na marketing i sprzedaż wzrosły do 5,6 mld USD (10% wzrost wobec poprzedniego kwartału). Być może wydatki te okazały się kluczowe i pomogły utrzymać firmie wzrost;

  • Microsoft ogłosił dodatkowo plan zakupu producenta gier, Activision Blizzard za prawie 70 mld USD, byłoby to rekordowe przejęcie w historii firmy. Jednocześnie Microsoft zapowiada ekspansję w sektorze zdrowia i poinformował o finalizacji przejęcia Nuance Commucations;

Spółka spodziewa się wzrostu dynamiki przychodów w II kw. 2022 między 52,4 a 53,2 mld USD co stanowiłoby prawie 10% wzrost wobec aktualnego wyniku. 

Akcje Microsoft MSFT.US, interwał H4. Cena akcji wciąż znajduje się w trendzie spadkowym od jesieni 2021 roku jednak spadki kolejny raz zostały powstrzymane w okolicach 270 USD, przez co poziom ten w przyszłości stanowił będzie kluczowe wsparcie dla wyceny akcji. Widzimy obecnie jak popyt próbuje odreagować i wzrosty kontynuowane są w kierunku pierwszego strategicznego oporu w okolicach 290 USD, co pokrywa się z poziomem 23.6 zniesienia fali wg. Fibonacciego. Przełamanie tej granicy może uwolnić popyt w kierunku psychologicznej granicy 300 USD. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót