Co zrobi dziś RPP?

12:30 8 grudnia 2021

Już dziś poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie poziomu stóp procentowych w naszym kraju. Oczekiwania rynkowe zakładają, że dojdzie do trzeciej z rzędu podwyżki poziomu stopy referencyjnej. Konsensus mówi o 50 punktach bazowych, czyli podwyżce z poziomu 1,25% do 1,75%. Niemniej, biorąc pod uwagę niejasną komunikację NBP, zarówno pozytywne, jak i negatywne zaskoczenie jest jak najbardziej możliwe. Komunikat RPP poznamy dziś w godzinach popołudniowych, jednak konkretna godzina nie jest znana. Konferencja prasowa prezesa NBP będzie z kolei miała miejsce dopiero jutro.

Oczekiwania zakładają podwyżkę

Oczekiwania banków zakładają podwyżkę o 0,5% w dniu dzisiejszym, choć niektóre prognozy mówią nawet o 0,75%. Generalnie RPP przegapił najlepszy moment do podwyżek i teraz próbuje gonić za inflacją, która oderwała się od celu (cel 2,5%, a inflacja ponad 7%). Dlatego też wydaje się mało prawdopodobne, aby dziś nie doszło do żadnej podwyżki. Wyższa niż 50 punktów bazowych podwyżka powinna być korzystna dla PLN, który umocnił się w ostatnich dniach. 

Stopy procentowe w Polsce na tle inflacji. Źródło: Bloomberg

Sytuacja techniczna na USDPLN

Patrząc technicznie na wykres USDPLN, mamy do czynienia z korektą w tendencji wzrostowej. mimo iż notowania wróciły do wewnątrz kanału, spadki wyhamowały na wysokości wsparcia wynikającego z dolnego ograniczenia układu 1:1 (niebieski prostokąt) oraz średniej z ostatnich 50 okresów. Strefa 4,04 -4,05 zł pozostaje więc kluczowym wsparciem w krótkim terminie. W przypadku jego złamania, spadki mógłby się pogłębić w kierunku dolnego ograniczenia wspomnianego kanału. Z kolei jako opór należy traktować okolice 4,10 zł. 

USDPLN interwał D1. Źródło: xStation5

Sytuacja techniczna na EURPLN

Złoty radził sobie w ostatnich dniach wyraźnie lepiej w ujęciu z euro, niż dolarem. Notowania EURPLN wróciły poniżej kluczowej strefy wsparcia przy 4,62 zł, która aktualnie powinna być traktowana jako opór. Spadki wyhamowały jednak na wysokości dolnego ograniczenia kanału wzrostowego, które pozostaje istotnym wsparciem w krótkim terminie. To, czy dojdzie w tym miejscu do odbicia, czy wybicia dołem, może nadać kierunek w krótkim terminie. W przypadku wyjścia dołem, kolejne wsparcia znajdują się odpowiednio przy 4,5414 zł i 4,49 zł. Z drugiej strony, w przypadku wzrostów wspomniana strefa przy 4,62 zł pozostaje oporem. 

EURPLN interwał D1. Źródło: xStation5

Sytuacja techniczna na WIG20

Dzisiejsza decyzja może mieć także przełożenie na zachowanie polskiego indeksu WIG20. Najbardziej podatne na decyzję powinien być sektor bankowy, gdzie poziom stóp procentowych bezpośrednio przekłada się na wynik finansowy - wyższe stopy oznaczają droższe kredyty i wyższy zysk dla banków. 

Patrząc technicznie na indeks WIG20 (W20) notowania zdołały zamknąć wczorajszą sesję powyżej strefy oporowej przy 2230 pkt, przez co istnieje szansa na ruch w kierunku kolejnego oporu przy 2270 pkt.  Gdyby i ten poziom został przekroczony, ruch wzrostowy mógłby się rozszerzyć nawet w kierunku 2390 pkt. Z drugiej strony, należy zauważyć, że od połowy października dominują sprzedający, a ostatnie odreagowanie jest jak na razie niewielkie, przez co ponowne cofnięcie poniżej 2230 pkt, może przyczynić się do ponownego przejęcia inicjatywy przez sprzedających. 

W20 interwał D1. Źródło: xStation5

Indeks WIGBanki znajduje się od połowy marca w silnym trendzie wzrostowym. Co prawda, po utworzeniu formacji podwójnego szczytu pod koniec października, doszło do wykonania głębszej korekty, niemniej spadki wydają się wyhamowywać. Wydaje się iż wyższa niż 50 pb podwyżka może być pozytywna dla banków, z kolei niższa - negatywna. 

WIGBanki. Źródło: Bloomberg

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót