Credit Suisse traci po s艂abym raporcie i perspektywie restrukturyzacji 馃搲

11:24 27 pa藕dziernika 2022

Credit Suisse (CSGN.CH) notuje dzi艣 ponad 10% spadek po opublikowaniu raportu o wynikach za III kwarta艂 2022 roku. Szwajcarski bank odnotowa艂 ogromn膮 strat臋 netto, kt贸ra by艂a 8 razy wi臋ksza ni偶 oczekiwa艂 rynek. Jednak wi臋kszo艣膰 tej straty to strata bezgot贸wkowa wynikaj膮ca z odpis贸w aktualizacyjnych zwi膮zanych z przegl膮dem strategicznym. Przyjrzyjmy si臋 bli偶ej wynikom Credit Suisse:

Strata netto 8 razy wi臋ksza od oczekiwa艅!聽

Credit Suisse odnotowa艂 strat臋 netto w wysoko艣ci 4,03 mld CHF za III kwarta艂 2022 roku. Dla por贸wnania, prognoza rynkowa zak艂ada艂a 505 mln CHF straty netto. Jednak strata przed opodatkowaniem wynios艂a "zaledwie" 342 mln CHF i by艂a mniejsza od oczekiwanej przez rynek straty 491 mln CHF. Sk膮d zatem wzi臋艂a si臋 tak du偶a strata netto? Bank dokona艂 3,7 mld odpisu na aktywa z tytu艂u podatku odroczonego zwi膮zanego z przegl膮dem strategicznym oraz poinformowa艂 w o艣wiadczeniu, 偶e planuje radykaln膮 restrukturyzacj臋 swojego banku inwestycyjnego. Bank oczekuje, 偶e op艂aty restrukturyzacyjne w okresie Q4 2022 - 2024 wynios膮 2,9 mld CHF. Oczekuje si臋, 偶e op艂aty restrukturyzacyjne, a tak偶e utrata warto艣ci oprogramowania i nieruchomo艣ci wynios膮 oko艂o 250 mln CHF w ostatnim kwartale 2022 roku.

Doniesienia medialne zbieraj膮 swoje 偶niwo

Credit Suisse znalaz艂 si臋 we wrze艣niu w centrum rynkowych spekulacji聽jako bank, kt贸ry potencjalnie mo偶e okaza膰 si臋 kolejnym Lehman Brothers i spowodowa膰 kryzys podobny do 2008 roku.聽Niekt贸re doniesienia medialne sugerowa艂y, 偶e bank mo偶e zmierza膰 do upadku, kt贸ry spowoduje wstrz膮sy nie tylko w szwajcarskim czy europejskim sektorze bankowym, ale r贸wnie偶 na ca艂ym 艣wiecie ze wzgl臋du na wielko艣膰 instytucji. Wygl膮da na to, 偶e doniesienia te odbi艂y si臋 szerokim echem w艣r贸d inwestor贸w i posiadaczy depozyt贸w, gdy偶 Credit Suisse odnotowa艂 znacz膮ce odp艂ywy depozyt贸w i AUM na pocz膮tku pa藕dziernika.聽

Kapita艂 potrzebny na restrukturyzacj臋

Podczas gdy klienci Credit Suisse zostali wystraszeni przez ponure doniesienia medi贸w na temat kondycji banku, interesariusze nie wydaj膮 si臋 by膰 tak przera偶eni. Bank b臋dzie potrzebowa艂 dodatkowego kapita艂u na restrukturyzacj臋 i planuje pozyska膰 oko艂o 4 mld CHF poprzez now膮 emisj臋 akcji dla inwestor贸w kwalifikowanych oraz now膮 ofert臋 praw poboru dla istniej膮cych inwestor贸w. Saudi National Bank zobowi膮za艂 si臋 ju偶 do zapewnienia 1,5 mld CHF finansowania.

Ceny akcji spadaj膮 o ponad 10%

Chocia偶 Bank przygotowa艂 plany restrukturyzacji i zacz膮艂 szuka膰 dodatkowego kapita艂u, aby zwi臋kszy膰 swoje wska藕niki kapita艂owe, rynek nie wydaje si臋 by膰 przekonany. Cena akcji Credit Suisse spad艂a dzi艣 o ponad 10% wymazuj膮c du偶膮 cz臋艣膰 ostatniego ruchu wzrostowego. Na razie wyprzeda偶 zosta艂a zatrzymana na poziomie 61,8% zniesienia ostatniej korekty wzrostowej, ale nie mo偶na wykluczy膰 kolejnej fali wyprzeda偶y. Warto zauwa偶y膰, 偶e to cofni臋cie znajduje si臋 w psychologicznej strefie cenowej 4.00 CHF, co mo偶e dodatkowo zwi臋kszy膰 jego znaczenie.聽Credit Suisse (CSGN.CH) na interwale H1. 殴r贸d艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego, czy te偶 po艣redniego wykorzystania powy偶szych informacji.. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantuj膮 zysk贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t