Czy Kazatomprom skorzysta na kryzysie energetycznym?

13:47 5 września 2022

Kazatomprom to największy na świecie producent uranu, w 2021 roku kazachska spółka odpowiadała za 25% całkowitej produkcji surowca przewyższając Cameco, Rio Tinto, BHP Billiton i Uranium Energy Corp, które znajduje się dopiero na początku drogi ku pełnoskalowemu wydobyciu w USA:

  • Sentyment wokół branży uranowej poprawia się w miarę jak świat zaczyna dotykać kryzys energetyczny, który może premiować uran jako najefektywniejsze źródło energii (1 gram wzbogaconego uranu = 3 t węgla brunatnego). Uran jako towar nieposiadający obecnie substytutów (podstawowy składnik paliwa jądrowego) ma szansę stać się docelowo globalnym towarem krytycznym, którego podaż jest ograniczona, co powinno wspierać wycenę za funt surowca;
  • Prezydent Japonii, Fumio Kishida poinformował w ostatnim czasie o zbliżającym się otwarciu 17 wyłączonych na terenie Japonii elektrowni jądrowych. Japonia zamknęła się na atom w obliczu awarią elektrowni jądrowej w Fukushimie, którą spowodowało tsunami. Obecnie część analityków kwestionuje rzeczywistą skalę skażenia promieniowaniem. Analitycy z Bank of Scotland prognozują otwarcie kolejnych 21 elektrowni jądrowych w Japonii do 2030 roku, obecnie otwartych pozostaje 7;
  • Pozytywnie na temat energii jądrowej wypowiedział się również Elon Musk, który określił zamykanie nie emitujących śladu węglowego elektrowni jądrowych działaniem na szkodę planety. Ustawa o redukcji inflacji w USA, podpisana przez Joe Bidena priorytet w sektorze energetycznym nadaje energii jądrowej co może poprawić warunki popytowe na globalnym rynku producentów uranu. Stany Zjednoczone rozważają przedłużenie działalności elektrowni jądrowych, które pierwotnie miały być zamykane;
  • Unia Europejska uznała elektrownie jądrowe jako jeden z zielonych źródeł energii. Powrót do atomu poważnie rozważają też pogrążone w kryzysie energetycznym Niemcy, które są bezpośrednio narażone na wstrzymanie dostaw gazu przez Nord Stream;
  • Całkowita produkcja uranu w 2021 wyniosła 48 tys. ton, z czego 12 tys. dostarczył Kazatom, po średniej cenie 12,6 USD za funt wobec rynkowej na poziomie 32 USD. Spółka posiada obecnie ok. 351 tys. ton samych rezerw surowca w kopalniach in-situ, które mogłyby wystarczyć nawet na 6 kolejnych lat światowego zapotrzebowania na uran co dobrze pozycjonuje ją w razie wzrostu ceny surowca. Na koniec 2021 roku Kazatomprom zaraportował 256 mln USD długu oraz rezerwy gotówkowe w postaci 373 mln USD USD. Firma regularnie wypłaca również dywidendy.
  • Spółka posiada naturalny dostęp do niskokosztowego wydobycia dzięki kopalniom in-situ (ISR In Situ Recovery Mining), których powstanie umożliwiły łatwo dostępne i bogate złoża kazachskiej rudy uranu. Zwiększenie produkcji w kopalniach konwencjonalnych jak Cigar Lake i cały region zagłębia Saskatchewan w Kanadziej jest kosztowniejsze i wolniejsze od kopalni operujących w technologii ISR;

Kazachstan posiada 12% światowych zasobów uranu oraz największą ilość kopalni in-situ (m.in. Inkai gdzie 40% udziałów posiada Cameco CCJ.US )które sprawiają, że Kazatomprom może wydobywać surowiec po konkurencyjnych cenach nie ponosząc ‘inflacyjnych kosztów wydobycia’, które mogą ciążyć zachodnim producentom. Źródło: Kazatomprom

Z prezentacji spółki wynika, że szlak handlowy omija obecnie tereny Rosji, produkty Kazatompromu nie są narażone na sankcje. Szlak wiedzie przez Morze Kaspijskie (Aktau), port Alat, porti Poti oraz żeglowne cieśniny tureckie skąd wychodzi na Morze Śródziemne i globalny rynek. Osobny łańcuch dostaw z Kazachstanu wiedzie na wschód Azji. Źródło: Kazatomprom

Kazatompromowi wciąż ciąży ryzyko geopolityczne, które potencjalnie może rzutować na łańcuch dostaw surowca i innych produktów spółki (beryl, tantal, niob) oraz obniżony sentyment wokół kazachskich spółek, narażonych na wpływy Rosji. Spółka nie jest notowana na żadnej z rosyjskich giełd, w jej zarządzie nie zasiadają Rosjanie, a sam Kazachstan dystansował się od agresji w Ukrainie odmawiając pomocy militarnej Kremlowi. Wydaje się, że położenie geograficzne Kazachstanu wciąż jest powodem dla którego cena akcji nie zanotowała znaczącego wzrostu od poprzedniego roku, choć sama cena uranu wzrosła o blisko 50% m.in. dzięki agresywnym zakupom funduszu Erica Sprotta;

Kazatomprom posiada również pewnego rodzaju ryzyko wewnętrzne ponieważ do wolnego obrotu dopuszczone jest wyłącznie 15%akcji. 85% udziałów posiada Samruk Kazyna JSC, spółka należąca do skarbu państwa Kazachstanu.

Wykres Kazatompromu (KAP.UK), interwał H4. Cena akcji weszła ponownie powyżej 200 sesyjną średnią, która przebiega w okolicach 27,5 USD co może być byczym sygnałem. Ostatnie spadki wyhamowały na poziomie 23,6 zniesienia wg. Fibonacciego. Cena akcji Kazatompromu nie spadła znacząco mimo fatalnych nastrojów na światowych rynkach i znajduje się blisko o połowę wyżej od poziomów z lutowej paniki wywołanej inwazją Rosji na Ukrainę. Ostatnia zwyżka, która zbiega się wraz z nadejściem sezonu jesienno zimowego może wskazywać, że sentyment wokół uranu i energii jądrowej poprawi się w tym okresie, w obliczu rosnącej potrzeby dywersyfikacji wydajnych źródeł energii. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót