Fed zacznie kupować bony skarbowe w celu złagodzenia napięć na rynku pieniężnym

07:49 9 października 2019

Podsumowanie:

  • Powell ogłosił wczoraj, że bank centralny zacznie skupować bony skarbowe.
  • Ten krok ma na celu zwiększenie wielkości rezerw w systemie bankowym, aby uniknąć zawirowań na rynkach pieniężnych.
  • Kupowanie bonów skarbowych nie powinno być porównywane do luzowania ilościowego, podkreślił Powell.

Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell zasygnalizował we wtorek, że bank centralny zacznie skupować bony skarbowe, aby zwiększyć wielkość rezerw w systemie bankowym. Jednocześnie Powell podkreślił, że nie powinno to być porównywane do QE. Ma to zapobiegać spadkowi płynności w przyszłości, czego byliśmy świadkami pod koniec ubiegłego miesiąca. Należy pamiętać, że NY Fed już teraz wpompowuje pieniądze na rynek pieniężny poprzez transakcje repo (są one wtedy rolowane, stąd też zaobserwowaliśmy wpływ na bilans Fed, o czym świadczy poniższy wykres). Ponadto, nowojorski Fed ogłosił w piątek, że istnieje możliwość pozyskania finansowania w ramach transakcji terminowych (14 dni). W najbliższym czasie szczególnie interesujące powinno być nadchodzące spotkanie Fed, które odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. W odpowiedzi na zapowiedź Fed-u stopy kapitalizacji bonów skarbowych spadły nieznacznie, podczas gdy stopy kapitalizacji odkupu ledwo się zmieniły.

Bilans Fed uległ powiększeniu w wyniku operacji repo. Źródło: Bloomberg

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót