Fed widzi poprawę gospodarczą

20:31 16 września 2020

Decyzja Fed przebiegła zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami. Co więcej, mamy również zmianę komunikacji inflacji zgodnie z oczekiwaniami. Wobec tego warto przyjrzeć się prognozom. Te również są całkiem niezłe. Na co zwrócić uwagę?

  • zdecydowana poprawa zmiany PKB za ten rok, aktualnie Fed widzi spadek PKB jedynie na poziomie 3,7%, a wcześniej było to 6,5%
  • znacznie mniejsza stopa bezrobocia na koniec roku, podobnie w kolejnych latach
  • Inflacja też wyżej w tym oraz kolejnym roku, choć cel inflacyjny dla PCE oraz bazowej PCE zostanie osiągnięty dopiero w 2023 roku
  • Fed widzi stopy na poziomie 0 do 2023 roku - tutaj 4 kropki wskazujące na wyższe stopy procentowe, ale mediana pozostaje nisko
  • mediana długoterminowa pozostaje na poziomie 2,5%

Dobre projekcje, w szczególności dla 2023 roku. Pomimo tego, większość członków Fed nie widzi wtedy szans na podwyżki stóp procentowych. To bardzo ważna sugestia dla rynku akcyjnego, złota czy również innych ryzykowniejszych aktywów - stopy pozostaną zerowe, nawet przy lepszych danych gospodarczych. Źródło: Fed

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót