Funt wyżej po danych z rynku pracy

11:21 11 czerwca 2019

Podsumowanie:

  • Płace lepsze od oczekiwań
  • Wnioski o zasiłek bliskie konsensusowi
  • Zmiana zatrudnienia kontynuuje wzrosty

Dzisiejsze dane dotyczące rynku pracy w Wielkiej Brytanii wypadły pozytywnie. Przede wszystkim średnie wynagrodzenia z premiami spadły mniej od oczekiwań. Dynamika wyniosła za 3 miesiace kończące się w kwietniu 3,1% r/r, przy konsensusie 3,0% r/r oraz przy poprzednim odczycie 3,3% r/r.  Z kolei bez premii mamy już odbicie dynamiki do 3,4% r/r z poziomu 3,3% r/r, przy założeniu spadku do 3,1% r/r. 

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych wyniosły 23,2 tys., nieco wyżej niż konsensus na poziomie 22,9 tys. oraz powyżej ostatniego odczytu na poziomie 19,1 tys. Pozytywnie zaskakuje przede wszystkim 3 miesięczny wzrost zatrudnienia w porównaniu do poprzedniego okresu. Wzrost wyniósł 32 tys. m/m przy oczekiwaniu  spadku o 1 tys. oraz przy poprzednim odczycie +99 tys. m/m. 

Funt reaguje pozytywnie, ale w dalszym ciągu kluczowymi czynnikami jest Brexit oraz ostatnia walka o przywództwo w Partii Konserwatywnej. GBPUSD testuje zniesienie 61.8 ostatniego cofnięcia z przełomu tygodnia. Kluczowy opór znajduje się przy zniesieniu 78.6 przy poziomie 1,2740. 

GBPUSD odbija po publikacji danych. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót