Kalendarz ekonomiczny: ISM z USA i rewizje PMI

08:05 3 października 2022
 • Rynki europejskie rozpoczną sesję nieco niżej
 • GBP zyskuje po tym, jak rząd Wielkiej Brytanii porzuca plan obniżenia podatków dla najlepiej zarabiających
 • Indeks ISM dla sektora produkcyjnego za wrzesień o godzinie 16:00

Kontrakty terminowe na amerykańskie i europejskie indeksy rozpoczęły nowy tydzień od spadku, ale zdołały odrobić większość lub całość strat przed otwarciem europejskiej sesji kasowej. Kontrakty na DAX wskazują na otwarcie około 100 punktów poniżej piątkowego zamknięcia. Z kolei USD wycofuje się, zapewniając wsparcie dla metali szlachetnych. Ropa naftowa zyskuje na doniesieniach, że OPEC+ może w tym tygodniu zdecydować się na redukcję wydobycia o 1 lub nawet 1,5 mln bpd. GBP jest jedną z najlepiej radzących sobie walut G10 po tym, jak BBC podało, że rząd Truss może porzucić pomysł obniżenia podatków dla najlepiej zarabiających.

Kalendarz ekonomiczny na najbliższy dzień jest zdominowany przez publikacje PMI dla przemysłu za wrzesień. Większość z nich będzie jednak rewizjami i raczej nie będzie miała większego wpływu na rynek. Niemniej jednak, amerykański indeks ISM dla przemysłu za wrzesień o 16:00 nie będzie rewizją i będzie uważnie obserwowany, zwłaszcza jeśli chodzi o subindeksy zatrudnienia i cen.

 • 9:00 - Polska, manufacturing PMI za wrzesień. Oczekiwane: 40.1. Poprzedni: 40.9
 • 9:15 - Hiszpania, manufacturing PMI za wrzesień. Oczekiwane: 49.2. Poprzedni: 49.9
 • 9:45 - Włochy, manufacturing PMI za wrzesień. Oczekiwane: 47.5. Poprzedni: 48.0
 • 9:50 - Francja, manufacturing PMI za wrzesień (finaly odczyt). Pierwsza publikacja: 47.8
 • 9:55 - Niemcy, wskaźnik PMI dla przemysłu za wrzesień (ostateczny). Pierwsza publikacja: 48.3
 • 10:00 - Strefa euro, wskaźnik PMI dla przemysłu za wrzesień (ostateczny). Pierwszy odczyt: 48.5
 • 10:30 - Wielka Brytania, manufacturing PMI for September (finaly odczyt). pierwszy odczyt: 48.5
 • 15:45 - USA, wskaźnik PMI dla przemysłu za wrzesień (ostateczny). Pierwsze wydanie: 51.8
 • 16:00 - USA, indeks ISM manufacturing za wrzesień. Oczekiwane: 52.2. Poprzedni: 52.8
 • 16:00 - USA, wydatki na budownictwo za sierpień. Oczekiwane: -0.3% m/m. Poprzedni: -0.4% m/m

Przemówienia bankierów centralnych

 • 21:10 - Fed Williams

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót