Kalendarz ekonomiczny: minutki EBC, inflacja w USA i dużo przemówień bankierów Fed

08:41 11 lipca 2019

Podsumowanie:

 • EBC opublikuje dziś protokół z ostatniego posiedzenia, po południu wyczekiwany raport WASDE
 • -Drugi dzień kongresowych przemówień Powella
 • -Oczekuje się spowolnienia amerykańskiej inflacji CPI w czerwcu

 13:30 - minutki EBC. Protokoły Europejskiego Banku Centralnego nie są aż tak uważnie obserwowane przez rynki, jak te z amerykańskiego banku centralnego. Mario Draghi przejawiał gołębi stosunek co do polityki monetarnej, zarówno podczas konferencji prasowej po posiedzeniu, jak w trakcie forum w Sintrze. Oczekuje się, że wiadomość przekazana poprzez dzisiejsze minutki również będzie gołębią. Ze względu na to, że jest to oczekiwane przez rynek publikacja nie powinna wywołać większych ruchów.

14:30 - USA, inflacja CPI za czerwiec i wnioski o zasiłki dla bezrobotnych. Niska inflacji często była argumentem podnoszonym przez przeciwników zacieśniania polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej. Fed prawdopodobnie złagodzi swoją politykę w najbliższej przyszłości, inflacja może ponownie stać się przedmiotem zainteresowania rynków. Nagłe przyspieszenie tempa wzrostu cen, mogłoby powstrzymać amerykański bank centralny przed dalszym luzowaniem. Oczekuje się, że inflacja CPI spadnie z 1,8% do 1,6% w czerwcu, podczas gdy wskaźnik bazowy pozostanie na niezmienionym poziomie 2% r / r. Jednocześnie do publikacji trafi odczyt nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych i przewiduje się, że pokaże on 223 tys. 

16:00 - wystąpienie Powella przed Senacką Komisją Bankową. Publikacja tekstu zeznania Powella, osłabiła dolara amerykańskiego, ponieważ dała wyraźny sygnał, że obniżka stóp procentowych najprawdopodobniej nastąpi już wkrótce. Ponieważ tekst zeznań w Senackiej Komisji Bankowości będzie taki sam jak dzień wcześniej, istnieje dużo mniejsza szansa na pojawienie się dużych ruchów cenowych na dolarze. Jednakże musimy pamiętać o sesji “pytań i odpowiedzi”, która może doprowadzić do większych zmienności na amerykańskiej walucie.

18:00 - raport WASDE. Ponieważ sezon sadzenia w zasadzie się skończył, posiadamy więcej dostępnych danych, aby oszacować plony w tym sezonie. Nadchodzący raport WASDE dostarczy inwestorom dokładniejszych prognoz dotyczących mi. plonów, zapasów końcowych, czy też rentowności, a tym samym może wywołać większą zmienność na rynku zbóż. Rynek skupiony będzie przede wszystkim na szacunkach dotyczących soi, ponieważ zasiewy w tym roku były znacznie opóźnione, a jakość upraw była gorsza niż w poprzednich latach.

Przemowy centralnych bankierów:

 • 12:00 - Governor Carney BoE
 • 12:15 - Benoit ECB
 • 14:55 - Debelle RBA
 • 17:10 - Williams Fed
 • 18:15 - Bostic Fed
 • 18:30 - Barkin Fed
 • 19:30 - Quarles Fed
 • 19:30 - Williams Fed
 • 23:00  -Kashkari Fed
Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót