Kalendarz makro: Rewizja PKB w USA, raport o zapasach ropy

09:21 22 grudnia 2021
  • Płaskie otwarcie w Europie

  • Rewizja PKB w USA, Conference Board za grudzień

  • Dane API wskazują na duży spadek zapasów ropy

Kontrakty terminowe na główne europejskie indeksy giełdowe wskazują na płaskie lub nieco niższe otwarcie dzisiejszej sesji kasowej na Starym Kontynencie. Kontrakty terminowe na DAX pozostają bez zmian od początku tygodnia, po tym jak wymazały spadki z początku tygodnia. Waluty Antypodów pozostają w tyle, podczas gdy USD i CAD przewodzą wśród walut G10. Sytuacja na rynku lirów wydaje się być na razie ustabilizowana.

Kalendarz makro podczas sesji europejskiej jest mocno ograniczony, ale kilka interesujących raportów pojawi się po południu. Inwestorom zostaną przedstawione zrewidowane dane o PKB USA za III kwartał, zaufanie konsumentów Conference Board oraz raport DOE. Opublikowane wczoraj wieczorem dane API wskazały na większy niż oczekiwano spadek zapasów ropy i większy niż oczekiwano wzrost zapasów benzyny.

14:30 - USA, raport o PKB za III kwartał (trzecie wydanie).

  • Wzrost PKB (w ujęciu rocznym). Drugie wydanie: 2.1%

  • Core PCE. Drugie wydanie: 4.5% (w ujęciu kwartalnym)

  • Wydatki konsumenckie (w ujęciu rocznym). Drugie wydanie: 1.7%

16:00 - USA, zaufanie konsumentów Conference Board za grudzień. Oczekiwane: 110.5. Poprzednio: 109.5

16:30 - Raport DOE o zapasach ropy naftowej

  • Zapasy ropy. Oczekiwane: -2.6 mb (API: -3.7 mb)

  • Zapasy benzyny. Oczekiwane: +1,1 mb (API: +3,7 mb)

  • Zapasy destylatów. Oczekiwane: +0,2 mb (API: -0,8 mb)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót