Kawa najniżej od 2 miesięcy!

18:11 12 lipca 2022

Ceny kawy spadły do ​okolic 205 centów za funta, poziomu nienotowanego od 11 maja, w obliczu słabszego reala brazylijskiego w stosunku do dolara i utrzymujących się obaw, w jakim stopniu recesja uderzy w popyt. Z kolei świeże dane pokazały, że farmerzy w Brazylii zebrali 48% tegorocznych zbiorów do dnia 5 lipca, choć pozostają w tyle za poprzednim sezonem i średnią historyczną dla tego okresu. Międzynarodowa Organizacja Kawy (ICO) w zeszłym tygodniu poinformowała, że ​​światowy eksport kawy w okresie październik-maj wzrósł o 1,3% r/r do 88,506 mln worków, podczas gdy Colombia Coffee Growers Federation podała, że ​​czerwcowy eksport kawy z Kolumbii wzrósł o 6% r/r do 939 000 worków. Również obawy o susze w Brazylii, która jest głównym producentem kawy, mogą ograniczyć ruch spadkowy w najbliższej przyszłości. Warto zauważyć, że zapasy kawy śledzone przez ICE kontynuują silne spadki i wynoszą mniej niż 800 tys. worków – najmniej od końca lat 90. Mimo to ceny spadają.

Cena kawy spadła ostatnio poniżej głównego wsparcia na 220,00, co zbiega się ze zniesieniem 23,6% fali wzrostowej rozpoczętej w 2019 roku. Jeśli obecny sentyment się utrzyma, korekta w dół może pogłębić się w kierunku kluczowego wsparcia na 195,30, które wyznacza dolna granica 1 :1 struktura i zniesienie 38,2%. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót