Komentarz giełdowy: Mieszane nastroje w Europie i solidne wzrosty na GPW

17:31 17 maja 2021

Zeszłotygodniowe fatalne dane o dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych nie przestraszyły na długo inwestorów. Końcówka ubiegłego tygodnia przebiegała pod kątem odrabiania strat z środy. Indeksy w USA zdołały wymazać większość przeceny, a niemiecki DAX znalazł się nawet bardzo blisko historycznych maksimów. 

Jeśli chodzi natomiast o dzisiejszą sesję, za sprawą dobrych nastrojów z ubiegłego piątku, początek dnia przyniósł nieznacznie wzrosły na rynku akcji w Europie. Niemniej bardzo szybko inicjatywę przejęli sprzedający, przez co ruch w górę został szybko zniesiony i aktualnie tuż przed zamknięciem handlu na Starym Kontynencie, główne indeksy znajdują się w rejonach poziomu doniesienia bądź pod kreską. 

Na szczególną uwagę zasługuje jednak Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie na indeksie WIG20 obserwowany dziś solidne ponad 1,5% wzrosty. Tak duży optymizm należy tłumaczyć ogłoszonym przez partię rządzącą nowego “Polskiego Ładu”. Na programie z pewnością zyskają dobrze radzący sobie w ostatnim czasie deweloperzy, którzy już zacierają ręce. Zwyżka na spółkach związanych z nieruchomościami sprawiła, że indeks WIG-Nieruchomości rósł w poniedziałek ponad 3,5%. Najlepiej poradziły sobie takie spółki jak Atal, Marvipol, czy Rank Progress. Pozytywne nastroje widać było także na dużych spółkach. Akcje Allegro podrożały ponad 6%, a wzrosty na walorach CD Projekt przekroczyły 4%.

Patrząc z kolei na rynek amerykański, początek dzisiejszej sesji przynosi cofnięcie po dobrej końcówce ubiegłego tygodnia Dwie godziny po rozpoczęciu handlu najgorzej radzi sobie technologiczny Nasdaq, który zniżkuje 0,7%. Około 0,5% pod kreską znajdują się także Dow Jones , S&P500 i Russell 2000. Dziś nie poznaliśmy żadnych kluczowych danych makro, a przemówienia członków Fed także nie wywołały większych emocji. W tym tygodniu inwestorzy będą się przyglądać zapiskom z ostatniego posiedzenia FOMC, które zostaną opublikowane w środę wieczorem. 

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB

lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót