Komentarz walutowy – strojenie okien przed G20

08:42 27 czerwca 2019

Często mówi się, że wielu zarządzających chciałoby dobrego zamknięcia kwartału w celu podkręcenia wyników. Taka praktyka doczekała się nawet hasła "strojenie okien”. Tym razem jest świetny pretekst – w weekend spotkanie prezydentów USA i Chin.

Podczas szczytu G20 dojdzie do pierwszego spotkania pomiędzy prezydentami od czasu, gdy Donald Trump zdecydował o nałożeniu dodatkowych ceł na Chiny, zarzucając im wycofywanie się z wcześniejszych uzgodnień podczas procesu negocjacyjnego. Od tamtego czasu pomiędzy stronami było wiele animozji, ale zostały one nieco wyciszone w czerwcu. Czy spotkanie może przynieść przełom? Styl uprawiania polityki przez prezydenta USA pokazał już wielokrotnie, że wiele jest możliwe. Wiemy o tym, że przedstawiciele obydwu stron spotkali się już i bazowym ustaleniem będzie powstrzymanie się od nałożenia dodatkowych ceł (na pozostały import z Chin do USA) oraz powrót do rozmów. Prawdopodobnie Trump będzie podkreślał, jak bardzo owocne było to spotkanie i że teraz strony będą pracować nad porozumieniem, które będzie korzystne dla USA. Oczywiście uniknięcie dodatkowych ceł jest już pozytywne, prawdą jest jednak, że rynek nigdy nie wycenił ich nałożenia. Tymczasem wydaje się mało prawdopodobne, aby USA zgodziły się na wycofanie z nałożonych niedawno ceł, a tylko takie rozwiązanie dałoby ulgę gospodarkom i mogło pomóc pchnąć (wraz z luźniejszą polityką banków centralnych) wzrost gospodarczy nieco wyżej. Zatem o ile strony będą zapewne chciały przedstawić szczyt jako sukces, trzeba pamiętać, że najtrudniejsze kwestie (pomimo 4 miesięcy rozmów) nie zostały nigdy rozwiązane, a Trumpowi po prostu nie opłaca się przystać na słabe porozumienie, szczególnie w okresie kampanii wyborczej.

Koniec tygodnia będzie bardzo ciekawy dla europejskich walut. Jutro poznamy szacunkową inflację dla strefy euro za czerwiec, jednak już dziś (14:00) opublikowane będą dane dla Niemiec, które zwykle mówią nam dużo. Przypomnijmy, że inflacja za maj rozczarowała, skłaniając prezesa EBC do zapowiedzi możliwości dalszego luzowania, które oczywiście dla euro byłoby niekorzystne. Mimo to, w ostatnich dniach kurs EURUSD powędrował do poziomów najwyższych od stycznia, ponieważ Fed (zapowiadając obniżki stóp, podczas gdy jeszcze w grudniu stopy podnosił) wykonał jeszcze większy zwrot w swojej komunikacji. Dane o inflacji to jeden z absolutnie kluczowych raportów dla EBC – kolejne rozczarowanie mogłoby przypieczętować decyzję o dalszym obniżeniu stopy depozytowej (która już obecnie w strefie euro wynosi -0,4%). Ponadto w strefie euro opublikowane będą indeksy nastrojów (11:00). Tymczasem o 8:40 euro kosztuje 4,2609 złotego, dolar 3,7533 złotego, frank 3,8268 złotego, zaś funt 4,7575 złotego.   

dr Przemysław Kwiecień CFA
Główny Ekonomista XTB

przemyslaw.kwiecien@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót