Konferencja EBC (LIVE)

15:46 2 lutego 2023

O godzinie 14:45 rozpoczyna się konferencja prasowa po decyzji EBC w sprawie podwyżki stóp o 50 punktów bazowych.  Spotkanie poprowadzi przewodnicząca EBC, Christine Lagarde.

Najważniejsze komentarze: 

 • EBC zamierza podnieść stopy o 50 pb na posiedzeniu w marcu
 • Następne podwyżki zależne od sytuacji makro (wydźwięk lekko gołębi)
 • Wzrost PKB pozostanie słaby, aktywność gospodarcza spada
 • wysoka inflacja oraz bardziej restrykcyjne warunki finansowania wpłynęły na spadek produkcji oraz wydatków osobistych
 • polityka fiskalna może nasilać presję inflacyjną, wymaga to mocniejszej reakcji EBC.  Należy wycofywać się z niektórych programów fiskalnych
 • ograniczenia podażowe powoli ustają
 • Wzrost wynagrodzeń wzmocni siłę nabywczą konsumentów
 • zagrożenia inflacyjne są w chwili obecnej bardziej zbilansowane
 • poziom bezrobocia może wzrosnąć
 • gospodarka jest silniejsza niż się spodziewano
 • sytuacja gospodarcza powinna się poprawiać w najbliższych miesiącach
 • Tempo przyrostu nowych miejsc pracy może spowolnić
 • Ceny energii są niższe niż zakładano w grudniu, to powoduje spadek poziomu inflacji
 • Wszystkie scenariusze zakładają podwyżki stóp procentowych
 • Większość członków EBC popiera podwyżkę o 50 pb w marcu (nie jest to jednak decyzja ostateczna, nieco gołębia wstawka)
 • obecna presja inflacyjna, polityka fiskalna oraz wzrost płac uzasadniają podwyżkę o 50 pb w marcu (bardziej stanowczo)
 • Lagarde nie spodziewa się wystąpienia czynników, które uzasadniłyby rezygnację z podwyżki o 50 pb (powrót do bardziej stanowczego stanowiska)
 • Nie mamy jeszcze do czynienia z procesem dezinflacyjnym
 • EBC nie osiągnie w marcu swojego poziomu docelowego (jastrzębio)

Para EURUSD odnotowała spadki podczas konferencji z udziałem prezes Lagarde. Konferencja oraz sama decyzja EBC nie jest gołębia, niemniej nie jest również bardziej jastrzębia. Rynek coraz wyraźniej dostrzega zbliżający się pivot banków centralnych.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót