Krypto newsletter - Utrzymujący się sentyment podażowy

16:07 22 maja 2020
  • Bitcoin wciąż nie może przebić poziomu 10 000 USD

  • Ethereum 2.0 może zostać wdrożone w 2020 roku

  • Po halvingu gwałtownie wzrosła sprzedaż Bitcoina od górników

Czwartkowy spadek cen głównych kryptowalut

W pierwszej części tygodnia główne kryptowaluty znajdowały się w konsolidacji bezpośrednio poniżej kluczowych poziomów oporu. Jednakże podczas wczorajszej sesji, ceny głównych coinów gwałtownie zanurkowały. Po niedawnym halvingu, wielu czołowych analityków z branży wierzyło, iż Bitcoin znajduje się tuż przed ogromnym sentymentem popytowym. Cena BTC nie zdołała jednak przebić poziomu 10 000 USD, zamiast tego, na krótko spadła poniżej 9 000 USD. Ruch w dół rozpoczął się w czwartek, gdy z dostępnego publicznie portfela zniknęło 40 bitcoinów. Rynek kryptowalut zareagował na tę wiadomość paniką, domyślając się, iż transfer mógł zostać wykonany przez założyciela BTC, który znany jest jako Satoshi Nakamoto. Ten długoterminowy portfel został stworzony w lutym 2009 roku. 

Cena Bitcoina zmaga się z oporem 10 000 USD, który tym razem okazał się być zbyt silny dla strony popytowej. Obecnie kurs testuje linię trendu wzrostowego. W razie przebicia w dół, poziom 8 200 USD powinien zapewnić solidne wsparcie. Źródło: xStation5

Ethereum 2.0 już w drodze

Wdrożenie Ethereum 2.0 już od pewnego czasu jest w kręgu zainteresowania entuzjastów kryptowalut. Ethereum 2.0, znane również jako Eth2 lub “Serenity”, to kolejna odsłona systemu blockchain Ethereum. Wersja 2.0 będzie wdrażana w wielu fazach, począwszy od czerwca lub lipca 2020 roku (faza 0). Dokładna data pozostaje jednak nieznana. Faza 1 powinna mieć miejsce w 2021 roku. Faza 2 i kolejne odbyłyby się w 2021 i kolejnych latach. Każda z nich usprawni funkcjonalność i wydajność Ethereum pod wieloma względami. Ethereum 2.0 poprawi przede wszystkim skalowalność, przepustowość i bezpieczeństwo sieci. Ethereum 2.0 nie usunie historii danych, zapisów transakcji i praw własności Ethereum 1.0. The Beacon Chain - które stanie się “kręgosłupem” Ethereum 2.0 - będzie w pełni kompatybilne z obecną wersją 1.0, zapewniając tym samym kontynuację obecnego coina. 

Spadając z okolic głównego oporu (215,27 USD), Ethereum napotkało na lokalne wsparcie na poziomie 187,03 USD, które jest dodatkowo wzmocnione przez linię trendu wzrostowego. Jeśli podażowe nastroje się utrzymają, w grę może wejść kolejne wsparcie (171,97 USD). Źródło: xStation5

Wiadomości z rynku kryptowalut:

Według CryptoQuant, odpływy ze zrzeszeń wydobywających kryptowaluty (ang. mining pools) wzrosły w ciągu ostatnich 5 sesji o 600%. Firma zbadała łączną sprzedaż Bitcoinów z tzw. mining pools i stwierdziła, że analiza danych do 20 maja wskazuje na odpływ 7 426 bitcoinów - co stanowi gigantyczną sumę. W okresie bezpośrednio po halvingu, górnicy sprzedali 1 066 bitcoinów. Po zmniejszeniu liczby bitcoinów jako nagrody z 12,5 do 6,25, spadły także ich przychody. 

Władze w Chinach zaproponowały wprowadzenie we Wschodniej Azji kryptowaluty powiązanej z kursem jednej z walut fiducjarnych. Miałoby to stymulować handel pomiędzy krajami takimi jak Chiny, Japonia i Korea. Pomysł został zgłoszony podczas czwartkowych obrad przez Shen Nanpeng - członka organu doradczego chińskich władz komunistycznych.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót