Meta Platforms spada z powodu potencjalnych restrykcji UE

19:02 6 grudnia 2022

Akcje Meta Platforms (META.US) spadły o prawie 6,0% we wtorek, ponieważ Europejska Rada Ochrony Danych wyraziła obawy dotyczące sprzedaży reklam na platformach Facebook i Instagram, jak podaje WSJ. 

Urzędnicy UE opowiedzieli się przeciwko praktyce firmy, która oferuje użytkownikom możliwości "opt-in" do umów, które pozwalają na tworzenie ukierunkowanych reklam w oparciu o aktywność online. Może to mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe firmy, ponieważ przychody z reklam są jej głównym źródłem dochodu.

Akcje Meta Platforms (META.US) gwałtownie spadły we wtorek i obecnie testują kluczowe wsparcie na poziomie 116,25 USD, które zbiega się z linią trendu wzrostowego, średnią SMA50 (zielona linia) oraz zniesieniem 23,6% Fibonacciego ostatniej fali wzrostowej. Jeżeli dojdzie do przełamania niżej, pozostałe zniesienia Fibo mogą być traktowane jako poziomy wsparcia. Z drugiej strony, jeśli kupującym uda się zatrzymać spadki w tym miejscu, wówczas może zostać uruchomiony impuls wzrostowy w kierunku ostatniego maksimum przy 124,50 USD. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót