MicroStrategy traci 9% wobec dużych ruchów na BTC

19:18 17 maja 2021

MicroStrategy (MSTR.US) i inne spółki z ekspozycją na Bitcoina m.in. Coinbase (COIN.US) mocno dziś tracą po tym, jak cena najpopularniejszej kryptowaluty spadła do najniższych poziomów od lutego. Elon Musk zasugerował wcześniej na Twitterze, że Tesla mogła sprzedać posiadane Bitcoiny w ciągu weekendu. Nawet fakt, że Musk zaprzeczył później wspomnianej sprzedaży, nie pomógł powyższym spółkom.

Kurs akcji MicroStrategy (MSTR.US) runął wobec istotnej korelacji z ceną Bitcoina. Spółka z branży analizy biznesowej posiada bitcoiny o wartości około 5 mld USD. Walory rozpoczęły dzisiejszą sesję niżej i jeśli sentyment się utrzyma, kurs może zmierzać w kierunku wsparcia 373,43 USD, które zbiega się z dolnym ograniczeniem formacji trójkąta. Źródło: xStation5

Kurs akcji Coinbase (COIN.US), największej amerykańskiej giełdy kryptowalut, również tracił ponad 5% i sięgnął najniższych poziomów od momentu wejścia spółki na giełdę ($238,73). Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót