PILNE: Wall Street cofa się po wypowiedzi Powella

17:13 22 października 2021

Dolar amerykański umacnia się, a Dow Jones i S&P500 spadają z rekordowych poziomów, po wypowiedzi Powella na konferencji Virtual Bank for International Settlements – South African Reserve Bank Centenary Conference. Prezes FED zakomunikował, że poziom inflacji jest  powyżej ustalonego celu i bank centralny jest gotów na rozpoczęcie taperingu, jednakże jest wciąż za wcześnie na podwyżki stóp procentowych. Powell nadmienił również, że wciąż występują problemy z problemami związanymi z łańcuchami dostaw, które w niektórych przypadkach pogarszają się. Wysoka inflacja i presja płacowa prawdopodobnie utrzymają się w przyszłym roku, lecz i one zaczną się zmniejszać.

Przewodniczący Fed w dużej mierze trzymał się swoich dotychczasowych poglądów, iż inflacja ma charakter przejściowy, ale między wierszami wykazał się, iż liczy się ze scenariuszem i że presja inflacyjna może być wyższa niż się spodziewał. Powell stwierdził, że FED musi być gotowy na wszystko. Pewność siebie, którą prezes FED prezentował podczas sympozjum w Jackson Hole nie była już widoczna podczas dzisiejszego wystąpienia.

US30 - Indeks Dow Jones gwałtownie cofnął się ze świeżego historycznego rekordu na poziomie 35645 pkt. i aktualnie testowana jest SMA50 (zielona linia). Jeśli obecny sentyment się utrzyma, to ruch spadkowy może zostać kontynuowany aż do lokalnego wsparcia na poziomie 35155 pkt., które zbiega się z poziomem 78,6% zniesienia Fibonacciego. Źródło: xStation 5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót