Pinterest próbuje odrabiać spadki po mieszanych wynikach za I kw. 2023

15:00 7 lutego 2023

Akcje spółki Pinterest (PINS.US) tracą dziś, po tym jak firma z branży mediów społecznościowych opublikowała mieszane wyniki kwartalne, podała słabsze prognozy finansowe i ogłosiła rezygnację Todda Morgenfelda z funkcji dyrektora finansowego. Byki probują jednak ograniczyć spadki dzięki możliwemu wzrostowi marż:

Zysk na akcję (EPS):  0,29 USD na akcję wobec 0,27 USD prognoz

Przychody: 877 mln USD wzrost o 4% r/r wobec 884,5 mln USD prognoz

Od 2020 roku przychody Pinterest rosły średnio o blisko 40% rocznie. Spółka skorzystała na pandemi koronawirusa, jednak po początkowym szoku tempo wzrostu następnie się unormowało. Źródło: Barchart

  • Średnia miesięczna liczba użytkowników (MAU) wzrosła o 4,4% r/r do 450 mln, nieco poniżej konsensusu prognozującego 451 mln;
  • W Europie liczba użytkowników była wyższa niż oczekiwano, natomiast w Ameryce Północnej i reszcie świata nie udało się osiągnąć oczekiwanego wyniku. Średni przychód na użytkownika (ARPU) wyniósł 1,96 USD i również okazał się poniżej prognoz analityków na poziomie 1,98 USD.

W IV kwartale firma dodała 19 milionów miesięcznych aktywnych użytkowników, co przekłada się na wzrost o 4,4% rok do roku. Źródło: Barchart

  • W I kwarta;e 2023 roku Pinterest spodziewa się wzrostu przychodów o "niskich, jednocyfrowych" wartościach w porównaniu z ubiegłym rokiem. Analitycy spodziewali się wzrostu o 6,9%, do 614,5 mln dolarów. Firma zatwierdziła program odkupu akcji własnych, do 500 mln dolarów;
  • Pinterest tracil blisko 13% po publikacji jednak nastroje poprawiły się ponieważ zarząd wskazał, że spodziewa się wzrostu marż w tym roku, najprawdopodobniej dzięki cięciu kosztów;
  • CEO Bill Ready powiedział, że firma skoncentruje się na zwiększaniu monetyzacji na użytkownika, coraz większym rygorze operacyjnym oraz doświadczeniach klientów (UX);
  • Po informacji o wynikach Bernstein podniósł cenę docelową do 27,0 dolarów za akcję z 25 dolarów dla akcji PINS z neutralną oceną 'Perform', Analitycy uznali za prawdopodobną poprawę marż dzięki niższym wydatkom na marketing i zatrudnienie. Z kolei analitycy Wolfe Research podnieśli cenę docelową z 30 USD za akcję do 33 USD za akcję z rekomendacją 'Outperform', wskazując na postęp działalności spółki oraz niepewność, która ciąży sektorowi reklamowemu, a która może okazać się tylko tymczasowa.

Akcje spółki Pinterest (PINS.US), interwał H4. Niedźwiedzie przetestowały przed dzwonkiem na otwarcie rynek 25,3 USD, jednak kupującym udało się odzyskać kontrolę i obecnie walor handlowany jest powyżej poziomu 27,35 USD, który zbiega się z 78,6 zniesieniem Fibonacciego fali wzrostowej rozpoczętej w marcu 2020 roku oraz górnym ograniczeniem lokalnej formacji klina. Dopóki cena znajduje się powyżej tego poziomu, może zostać uruchomiona kolejna fala wzrostowa w kierunku ostatnich maksimów przy 29,2 USD. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót