Podsumowanie dnia: Giełdy w USA korygują poranne wzrosty

19:31 11 czerwca 2019

Giełdy w USA otworzyły się dziś na wyraźnym plusie. Inwestorzy byli optymistycznie nastawieni głównie z powodu coraz większych oczekiwań co do obniżek stóp procentowych jeszcze w tym roku. Dodatkowo zażegnany konflikt pomiędzy Meksykiem a USA daje nadzieje do porozumienia z Chinami.

Optymizmu starczyło jednak do godziny 15:30. Zaraz po rozpoczęciu sesji mogliśmy obserwować nagły zwrot akcji. Po godzinie 19:00 indeks S&P 500 straci 0,13%, Nasdaq znajduje się 0,17% na minusie, a Dow 30 zniżkuje na 0,08%. Spadki nie są duże, niemniej po ataku na nowe lokalne maksima możemy obserwować wyraźny zwrot, co może doprowadzić do korekty. Od 4 czerwca indeksy znajdują się w jednostajny ruchu wzrostowym, dlatego korekta spadkowa byłby czymś “zdrowym”. Jednak jak to często bywa z indeksami w USA, chwilowa przecena może przerodzić się w większą wyprzedaż. Należy więc mieć się na uwadze, szczególnie jeżeli na rynku wypłynęły by jakieś negatywne informacje dotyczące wojny handlowej.

Na rynku walutowym panuje względny spokój. Kurs euro do dolara nieznacznie zyskuje, aktualnie jest to 0,15%. Za jedno euro trzeba płacić 1,1330 dolara amerykańskiego. Jeżeli chodzi o dane makro, to dzisiejsze wskaźniki dotyczące inflacji PPI w USA wypadły gorzej od oczekiwań, co może sugerować, że jutrzejsze dane dotyczące dynamiki cen konsumenckich mogą również rozczarować. Wtedy też inwestorzy będą śmielej myśleć o obniżce stóp na lipcowym posiedzeniu.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót