Podsumowanie dnia: Pakiety stymulacyjne odnoszą pozytywny skutek

20:24 25 marca 2020

Indeksy na całym świecie kontynuują wczorajsze silne odbicie związane z kolejną akcją wsparcia dla gospodarek. Tym razem Stany Zjednoczone uzgodniły pakiet fiskalny o wielkości 2 bilionów dolarów. Wpłynęło to nie tylko na pobudzenie inwestorów na giełdzie, ale również na zmniejszenie się obawy o brak dostępności dolara na rynku. Pakiet jest nakierowany głównie na pomoc firmom, ale również na wsparcie bezrobotnych czy pomoc medyczną.

Tymczasem Donald Trump próbuje uspokajać sytuację i chce przywrócenia normalnego funkcjonowania gospodarki do Świąt Wielkanocnych. Obecnie wydaje się to mało prawdopodobne. Ilość przypadków w USA przekracza 60 tys., natomiast w Nowym Jorku rozważa się zamknięcie ulic dla ruchu samochodowego.

Po wczorajszych ponad 10% wzrostach na Wall Street, dzisiaj odbicie jest kontynuowane. Boeing zyskiwał dzisiaj nawet ponad 30% w związku ze zwróceniem się do rządu o pomoc na poziomie 60 mld USD. Pomimo bardzo zmiennej sesji DAX w Europie zdołał wyjść na prostą i zyskać ostatecznie dzisiejszego dnia.

Wciąż obserwujemy ograniczenie płynności na rynku złota w związku z zamknięciem kopalni w RPA. Rynek ropy naftowej zaliczył dzisiaj odbicie, choć wciąż obecne są spore obawy o ogromną nadpodaż w związku z destrukcją popytu.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót