Podsumowanie dnia: Powell sygnalizuje obniżkę stóp, spory spadek zapasów ropy

19:06 10 lipca 2019

Dzisiaj mieliśmy do czynienia z kilkoma ważnymi wydarzeniami dla rynków finansowych. Z pewnością największe zaskoczenie wzbudziło wystąpienie Powella przed amerykańskim Kongresem. Szef Rezerwy Federalnej dał wyraźne wskazówki, że powinniśmy oczekiwać obniżek stóp procentowych w tym miesiącu. Powell wskazał przede wszystkim, że Fed nie chce kolejnego okresu niskiej inflacji, a komentując ostatnie dane z rynku pracy podkreślił, że nie zmieniają one oceny perspektyw wzrostowych przez bank.

Dolar amerykański tracił po wystąpieniu Powella, natomiast Wall Street ruszyło do góry. Wielokrotnie dzisiejszego dnia naruszany poziom 3000 punktów pomimo mieszanych perspektyw sezonu wyników na Wall Street. Większość europejskich indeksów straciła dzisiejszego dnia.

Minutes FOMC nie zmieniają obrazu rynku po dzisiejszym wystąpieniu Powella. Pokazują one jednak to, że wielu członków widzi szanse na obniżki stóp procentowych w najbliższym czasie. 

Raport DOE potwierdził raport API pokazując ogromny, niemal 9,5 mln brk spadek zapasów surowca w USA. Ropa zyskiwała dzisiejszego dnia pomimo mieszanego obrazu popytowego, biorąc pod uwagę ogromny wzrost zapasów destylatów. Warto jednak wspomnieć o tym, że wzrost był zgodny z sezonowością.

Dzisiaj mieliśmy również wydarzenia nie związane bezpośrednio ze Stanami Zjednoczonymi. Dane z UK pokazały wzrost PKB za maj na poziomie 0,3% m/m, co było zgodne z rynkowymi oczekiwaniami, jednocześnie załamując okres miesięcznych spadków (2 poprzednie miesiące). Biorąc pod uwagę ostatnie słabe odczyty PMI, dzisiejsze dane o PKB są pewnym zaskoczeniem. Mimo to funt nie zyskiwał jakoś wyraźnie w stosunku do dolara, pozostają tak naprawdę jedną ze słabszych walut.

Z kolei z oświadczenie po decyzji Banku Kanady na temat stóp procentowych rozczarowało inwestorów doprowadzając do chwilowej słabości Looniego. Niemniej silna ropa oraz ogólnie słaby dolar doprowadził do ponownego spadku na parze USDCAD.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót