Poranna odprawa

06:23 11 lipca 2019

Najważniejsze wydarzenia na rynkach finansowych z ostatnich godzin:

  • Amerykański indeks SP500 (kasowy) po raz pierwszy w historii zamknął się powyżej poziomu 3000 punktów zyskując 0,4%; NASDAQ również osiągnął wczoraj rekordowo wysoki poziom zamknięcia zyskując 0,7%

  • Protokół z ostatniego posiedzenia Fed wskazał, że wielu członków Komitetu optowało za obniżką stóp w najbliższym czasie; minutes wskazało, że niepewności oraz ujemne ryzyka dla perspektywy gospodarczej USA znacząco wzrosły w ostatnim czasie - dolar wyraźnie stracił w środę, a rentowności długu cofnęły się po słowach Powella, zaś minutes tylko zacementowało oczekiwania odnośnie do lipcowej obniżki

  • Członek BoE Tenreyro powiedziała wczoraj, że jest mało prawdopodobne, by poparła podwyżki stóp w horyzoncie kolejnych kilku miesięcy z uwagi na fakt, że słabszy wzrost gospodarczy utrzymuje inflację w ryzach

  • Risk-off na rynku FX i długu - japoński jen zyskuje najmocniej, bo aż 0,5% do USD, rentowność amerykańskiej 10-latki znajduje się w granicach 2,04%

  • Azjatyckie indeksy nieco w górę, mocniej rośnie Hang Seng wspinając się 1,2%

USDJPY w dalszym ciągu balansuje w pobliżu istotnej linii trendu wzrostowego. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót