Puls GPW: Indeksy w górę, Asseco Poland najwyżej w tym roku

14:17 11 lipca 2019

Podsumowanie

  • Polskie indeksy na plusie
  • Asseco Poland najwyżej w 2019 roku

Wczorajsza sesja na polskim parkiecie nie była nudna. W pierwszych godzinach handlu przeważały wzrosty, jednak końcówka notowań należała już do niedźwiedzi. Ostatecznie środa zakończyła się na niemal identycznych poziomach jak we wtorek. O ile w Stanach Zjednoczonych obserwujemy kontynuację wzrostów, tak w Europie sytuacja nie wygląda już tak optymistycznie. Wczoraj niemiecki DAX  zakończył sesję na stracie, był to już 4 dzień z rzędu, kiedy niemiecka giełda zamyka się na niższych poziomach. Z kolei dzisiejsza sesja na GPW rozpoczyna się podobnie, jak wczoraj. Przed godziną 15:00 możemy obserwować wzrosty. WIG20 rośnie blisko 0,5%, taki sam wynik możemy obserwować na indeksie WIG30. Nieznacznie większy ruch widzimy na WIGu (+0,54%). Najmocniej zyskuje jednak mWIG40, gdzie wzrosty sięgając już 0,78%. Z kolei sWIG80 utrzymuje się w rejonach wczorajszego zamknięcia. 

Jeśli chodzi o sytuację techniczną, to instrument W20 ponownie wyszedł powyżej poziomu 2300 pkt, a następnie wrócił poniżej. Konsolidacja trwa więc w najlepsze, dlatego na razie trzeba się wstrzymać z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych. Do czasu, aż rynek nie określi wyraźnego kierunku, kurs może poruszać się w ruchu bocznym. Średnia krocząca z ostatnich 60 okresów, która jeszcze kilka dni temu trzymała lokalną tendencję wzrostową, jest wybijana zarówno z jednej, jak i drugiej strony, co potwierdza konsolidację. W szerszej perspektywie należałoby zaczekać na test strefy oporowej przy 2355 pkt, bądż na zejście do wsparcia przy 2245 pkt. Zanim cena wpadła w konsolidację, obowiązywała tendencja wzrostowa, co może przemawiać za wybiciem górą. Jednak aby do tego doszło, kurs musiałby z dużą dynamiką pokonać linię poprowadzoną po ostatnich lokalnych szczytach. Źródło: xStation5

Podczas dzisiejszej sesji warto przyjrzeć się spółce Asseco Poland (ACP.PL). W czwartek możemy obserwować najwyższe poziomy od początku roku, dziś są to wzrosty na ponad +2%. Z perspektywy analizy technicznej doszło do pokonania kluczowej zapory podażowej, co może otwierać drogę dalszego ruchu w górę. Na interwale D1 możemy obserwować wybicie kluczowego poziomu oporu (oczywiście jeśli cena utrzyma się na tych, bądź wyższych poziomach do końca sesji). Patrząc wstecz, rynek miał wyraźny problem z pokonaniem strefy przy 55,8 zł, zanim doszło do wybicia, kurs odbijał się od tego poziomu trzykrotnie. Potwierdza się więc zasada, że im dłużej rynek testuje dane wsparcie/opór, tym większa szansa/ryzyko wybicia. Dzisiejsze wyjście górą może skutkować kontynuacją zwyżki. Wybita strefa powinna teraz, zgodnie z zasadą biegunowości, stanowić wsparcie.Źródło: xStation5

Wśród najmocniej tracących spółek, należy wyróżnić  Agorę (AGO.PL), która traci dziś ponad 6%. Nie jest to spółka z dużą kapitalizacją, niemniej w ostatnim czasie widać techniczne zachowanie kursu. Od dłuższego czasu cena utrzymuje się powyżej średniej kroczącej z ostatnich 100 okresów. Na dzisiejszych spadkach doszło do przetestowania średniej, gdzie pojawiała się pierwsza reakcja popytu. Granicznym poziomem dla tendencji wzrostowej, jaką obserwujemy od września 2018 roku, jest dolne ograniczenie układu Overbalance. Kluczowym poziomem jest więc 11,75 zł za jedną akcję. Jego wybicie będzie oznaczało załamanie trendu wzrostowego.Źródło: xStation5

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót