Puls GPW - JSW najniżej od początku roku, KGHM wybija z konsolidacji

15:28 11 czerwca 2019

Podsumowanie:

  • WIG20 rośnie ponad 0,6%
  • KGHM wybija z miesięcznej konsolidacji
  • JSW na najniższych poziomach w 2019r.

 

WIG20
We wtorek 11 czerwca możemy obserwować wzrosty na polskiej giełdzie. Po godzinie 15:00 indeks WIG20 (W20) zyskuje ponad 0,6%. Kurs ponownie dociera do strefy oporowej przy poziomie 2300 pkt. Tendencja jest w ostatnim czasie wzrostowa, niemniej należy uważać z zajmowaniem pozycji długich. Dopiero w momencie pokonania poziomu 2300 pkt, ruch w górę może przyspieszyć. Jeżeli jednak poziom będzie broniony, to niewykluczone jest zejście do 2245 pkt, bądź nawet 2221 pkt. 

Źródło: xStation5
 

KGHM
Na uwagę we wtorek zasługuje KGHM, który rośnie ponad 3%, jest to dużo lepszy wynik od całego indeksu. Kurs akcji dociera do istotnego miejsca, które może nadać kierunek w średnim terminie. Spoglądając na interwał czasowy – D1, cena znajduje się w kluczowej strefie. Jeżeli dziś, bądź w kolejnych dniach dojdzie do jej wybicia, to wzrosty mogą przyspieszyć. Z drugiej strony, jeżeli opór będzie broniony, podaż może przejąć kontrolę i sprowadzić cenę na ostatnie minima. W przypadku rozważania pozycji długich najlepiej byłoby poczekać na wybicie poziomu 98 zł, retest, a następnie dopiero dołączać do wzrostów. Jednak biorąc pod uwagę ostatnią lokalną konsolidację, rynek może równie dobrze wybić poziom i kontynuować wzrosty bez wykonania korekty. Ruch boczny trwał od 9 maja, dziś kupujący mają szasnę na jego zkończenie.

Źródło: xStation5

 

JSW
Patrząc na najgorsze spółki, uwagę należy zwrócić na JSW. Sytuacja techniczna jest tutaj jednoznaczna. Od dłuższego czasu znajdujemy się w trendzie spadkowym, a dziś doszło do wybicia najniższych poziomów w tym roku. Patrząc na wykres technicznie, widać schody cenowe, dopóki nie zobaczymy wyższego szczytu i wyższego dołka, obowiązuje trend spadkowy. O zmianie tendencji nie ma na razie mowy. Dopiero załamanie sekwencji i wyjście powyżej średniej kroczącej, będzie sygnałem do odwrotu. 

Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót