Puls GPW - PKO BP z dobrymi wynikami

15:10 15 maja 2019

Podsumowanie:

 • Wyniki PKO BP (PKO.PL) lepsze od konsensusu
 • PGNIG (PGN.PL) ma problemy z przedłużeniem koncesji w Polsce - artykuł “Parkiet”
 • Konferencja wynikowa PZU (PZU.PL)

Im bliżej startu na Wall Street, tym coraz gorsze nastroje panują na naszym rynku. Rosną więc obawy, że wczorajsze odbicie było tylko tzw. "korektą w locie" i dzisiaj ponownie zobaczymy silniejszy docisk podaży. Obecnie kontrakty na amerykańskie indeksy wskazują na otwarcie rzędu -0,6-0,7%. Nastroje popusły także słabsze dane o sprzedaży detalicznej za kwiecień z USA. Na naszym rynku jedynym indeksem, który notuje minimalne wzrosty jest SWIG80.

Zestawienie komponentów indeksu WIG30. Źródło: Bloomberg.

Wyniki PKO BP

PKO BP (PKO.PL) miało 862 mln zysku netto w 1 kwartale, co oznacza wzrost o 14% r/r i było wynikiem o 4% lepszym od konsensusu. W drugiej połowie 2019 Bank planuje zaktualizować cele finansowe w strategii na lata 2016-2020. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych wyniósł 10,1%, a zgodnie ze strategią taki pułap miał zostać osiągnięty dopiero w 2020 r. Łączny współczynnik kapitałowy grupy wynosi 18,36%, a współczynnik kapitału Tier 1 to 17%.

PGNIG cały czas czeka na koncesję

Zgodnie z artykułem “Parkiet”, PGNIG (PGN.PL) czeka obecnie  na przedłużenie lub zmianę ponad 30 koncesji na wydobycie węglowodorów. W znacznej większości przypadków, terminy  rozpatrzenia złożonych wniosków zostały znacznie przekroczone. Wygaśnięcie koncesji blokuje możliwość pozyskiwania surowca z danego złoża, a ponadto prawo nakazuje likwidację urządzeń i rekultywację terenu kopalni. Z początkiem ubiegłego roku organ koncesyjny zmienił interpretację przepisów koncesyjnych. Chodzi  o kwestię dostępu do gruntu, którą wcześniej wnioskodawca mógł potwierdzić oświadczając, że stara się o dostęp do gruntu lub taki posiada. Obecnie wymagane jest udokumentowanie tego prawa np. w formie umowy własności, czy dzierżawy. Już wcześniej prezes PGNIG, Piotr Woźniak zwracał uwagę na czas oraz to, że nie jest łatwe, aby ustalić kto jest właścicielem gruntu. W ciągu trzech latach aż 70 z 202 posiadanych przez spółkę koncesji wydobywczych będzie wymagało przedłużenia.

Podsumowanie konferencji wynikowej PZU:

 • Spadki cen ubezpieczeń komunikacyjnych zatrzymały się. Możliwość powrotu cen do poziom z zeszłego roku.
 • Zalecenie KNF mają sprzyjać ubezpieczycielom, którzy w większości notują straty na tych produktach.
 • Na koniec 2019 roku zmiana wyceny rynkowej około 5% portfela inwestycyjnego grupy ma przechodzić bezpośrednio przez rachunek wyników, pozostała część przez kapitały. Ograniczenie  zmienności portfela na zyskowność grupy może mieć dobry wpływ na przewidywalność wyniku i możliwości wypłaty dywidendy w długim terminie.
 • Finalizacja zakupu Falck Centra Medyczne spodziewana jest w II kwartale 2019 roku, a Grupa ma na to zgodę UOKIK.
 • PZU ocenia, że zakładany w strategii do 2020 roku cel 65,5 mld zł aktywów pod zarządzaniem byłby osiągnięty tylko w przypadku akwizycji

Pozostałe informacje ze spółek:

 • PKP Cargo (PKP.PL) według szacunków miało 1,27 mld złotych przychodów, 258 mln złotych EBITDA oraz 53 mln złotych zysku netto w 1 kwartale. Raport zostanie opublikowany 23.05.19 r.
 • Famur (FMF.PL) podpisał z JSW (JSW.PL) umowę o wartości 123,7 mln złotych netto na  dostawę do KWK Knurów-Szczygłowice kompleksu ścianowego wraz z niezbędnym wyposażeniem. Termin realizacji wynosi do 20 tygodni od zawarcia umowy.
 • Prezes Boombit poinformował przy okazji debiutu na giełdzie, że spółka nie planuje obecnie kolejnych emisji akcji. Boombit zanotował 1 mln pobrań gry Idle Coffee Corp w ciągu pięciu dni od globalnej premiery.
 • Play (PLY.PL) rozpoczął proces przejścia na własną sieć w Trójmieście - Jean Marc Harion, prezes.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)


 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót