Puls GPW - wyniki blue chipów w obliczu dnia trzech wiedźm

15:18 15 marca 2019

Podsumowanie:

 • JSW (JSW.PL) i KGHM (KGH.PL) ze słabszymi wynikami
 • Dino PL (DNP.PL) z pozytywnym raportem za IV kwartał
 • PKP Cargo (PKP.PL) w górę po realizacji celu rocznego
 • Dzisiaj wygasają kontrakty, uwaga na ostatnią godzinę sesji

Końcówka tygodnia przynosi powiew optymizmu na polskich blue chipach, pomimo mieszanych wyników z sektora wydobywczego - KGHM i JSW. Rosną wszystkie główne indeksy, złoty pozostaje stabilny. Dzisiaj mamy trzeci piątek miesiąca, co oznacza, że wygasa seria marcowych instrumentów pochodnych (nie tylko na GPW), co może zwiększyć zmienność na wszystkich parkietach. U nas tradycyjnie ostatnia godzina na indeksie WIG20 może być bardzo ciekawa, co ma związek z ustalaniem ceny rozliczeń wszystkich instrumentów pochodnych opiewających na nasz największy indeks. ( nie dotyczy to kontraktów CFD W20, bowiem obecnie instrumentem bazowym jest już seria czerwcowa). Warto również odnotować pierwszy od 58 tygodni pozytywny odczyt INI, o czym więcej w pozostałych informacjach.

Zestawienie komponentów indeksu WIG30. Źródło: Bloomberg.

KGHM z negatywnym raportem

Spółka w 4 kwartale osiągnęła wynik w ujęciu EBITDA o 7,2% gorszy od konsensusu, który wyniósł 1,274 mld złotych. Oznacza to spadek o 19,9% względem 4 kwartału 2017 roku. Spółka w związku z tym notowana jest obecnie na wskaźniku EV/EBITDA 5,5 (na koniec 2017 roku było 4,7) oraz na wskaźniku C/Z 12,2 (31.12.17r. było to 12,9) w ujęciu skonsolidowanym. W dużej mierze do słabszych wyników przyczyniły się wyższe koszty, w szczególności po stronie usług obcych. Pomimo wzrostów wolumenowym, negatywnie zaskoczyły również koszty w największej inwestycji zagranicznej naszego kraju - Sierra Gorda. Prezes Marcin Chludziński na konferencji wynikowej powiedział, że polityka dywidendowa pozostanie bez zmian (zgodnie z nią ⅓ zysku netto powinna przypaść akcjonariuszom), jednak wspomniał, że jest za wcześnie, aby mówić o konkretnych kwotach. W zeszłym roku spółka nie wypłaciła dywidendy.

JSW z niskim otwarciem po wynikach

Same przychody jak i EBITDA była na poziomie zbliżonym do konsensusu, jednak negatywnie zaskoczyło odwrócenie odpisu na kwotę 165 mln złotych, co dało skorygowaną EBITDA o wpływ czynników jednorazowych na poziomie 447 mln złotych. Gdyby nie to, wyniki były znacznie poniżej konsensusu. Zysk netto wyniósł 312 mln złotych w 4 kwartale, co było wynikiem gorszym o 5% od mediany szacunkowej. Negatywnie podobnie jak w przypadku KGHM zaskoczyły koszty - materiały i usługi obce. Zarząd wczoraj potwierdził jednak chęć przeznaczenia 200 mln złotych na dywidendę za 2018 roku, co daje DPS na poziomie 1,71 złotych.

Prognozy:

 • JSW nie planuje już emisji (jeszcze w połowie lutego pojawiały się takie informacje, co negatywnie oddziaływało na kurs akcji); spółka chce do kwietnia zawrzeć umowę z konsorcjum banków, co pokryje finansownie
 • Spółka planuje zwiększyć wolumeny w 2019 roku o kilka procent (w 18r. JSW wydobyło 15,02 mln ton węgla)
 • Eksploatacja średnio 24 ścian przez cały rok (w 18r. było to średnio 22 ściany)
 • Wzrost udziału węgla koksowego o kilka punktów procentowych powyżej 70% (docelowo powyżej 85% w całkowitej produkcji - węgiel koksowy)
 • Spółka nie zakłada wzrostu funduszu płac w tym roku
 • CAPEX ma być wyższy o kilkaset milionów. W 2018 roku nakłady inwestycyjne wyniosły 1,67 mld złotych. Najwyższe nakłady odnotowano w 2012 roku - 1,82 mld złotych. Ten rok ma być rekordowy. Spółka 140-150 mln przeznaczy na budowę kopalni Bzie-Dębina oraz 400 mln złotych na energetykę (silniki metanowe-spółka chce być niezależna energetycznie)

Niedawno spoglądaliśmy na JSW w krótszej perspektywie, jednak dzisiaj spójrzmy na wykres tygodniowy. Ostatnie odbicie zostało wstrzymane wczorajszą publikacją wynikową, jednak na wykresie tygodniowym kształtuje nam się świeczka z długim górnym cieniem w obrębie wsparcia w postaci średniej 200-sesyjnej, co wskazuje na duże niezdecydowanie, co mogą wykorzystać byki. Źródło: xStation5.

Pozytywne wyniki Dino

Dino PL (DNP.PL) wejdzie od poniedziałkowej sesji do indeksu WIG20 (W20), gdzie zastąpi Eurocash (EUR.PL). Spółka pokazała również bardzo dobre wyniki za IV kwartał. W ujęciu przychodów były one o 4% lepsze niż oczekiwano, jednak w ujęciu zysku netto oraz EBITDA były lepsze o kolejno 35,4% oraz 35,2%. W dużej mierze to zasługa poprawy marży brutto, która skoczyła do 25,8% (23,5% w 4 kwartale 17r.). Capex w 2019 roku ma wynieść około 850 mln złotych. Dino w ujęciu kwartalnym zwiększył liczbę sklepów o 64 lokalizacje (do 960), co oznacza wzrost o 23,9% r/r. Tempo otwarć na przestrzeni całego 2018 roku wzrosło o aż 37,4% z 147 lokalizacji w 2017 do 202 lokalizacji w 2018 roku. Przychody ze sprzedaży w przeliczeniu na jeden sklep w całym 2018 roku wyniosły 6,08 mln złotych (5,6% r/r).

PKP Cargo realizuje cel na 2018 rok

EBITDA całej Grupy w 2018 roku wyniosła 907 mln złotych, co oznacza, że cel zapisany w strategii został zrealizowany - 904,8 mln złotych. Warto jednak wspomnieć, że realizację celu zapowiadali przedstawiciele spółki już na jesieni 2018 roku. Nakłady inwestycyjne wyniosły 894,1 mln. Sam wynik EBITDA w 4 kwartale był powyżej konsensusu PAP (188 mln) i wyniósł 205 mln złotych. Należy również pamiętać, że były to wstępne wyniki a pełny raport za 4 kwartał zostanie opublikowany w najbliższy czwartek wraz z konferencją wynikową.

Pozostałe informacje z rynku:

 • Pierwszy od 58 tygodni pozytywny odczyt indeksu INI. Udział byków wzrósł do 44,4%, a udział niedźwiedzi spadł do 37,1%. Warto zwrócić uwagę, że indeks SWIG80 notuje 12 tydzień z rzędu wzrostu, co znalazło w końcu odzwierciedlenie w nastrojach inwestorów indywidualnych.
 • Zarząd BOS Banku ocenia, że nie będzie potrzebować dofinansowania.
 • Energa (ENG.PL) chce wrócić do wypłaty dywidendy.
 • PGNIG (PGN.PL) będzie rekomendował wypłatę do 50% zysku za 2018 rok w formie dywidendy; poprawa EBITDA w 2019 roku może być trudna do zrealizowania; PGNIG rozmawia z bankami o refinansowaniu długu (7 mld złotych), który zapada w 2020 rok - informacje z konferencji wynikowej.
 • Według nieoficjalnych informacji (czyt. Twitter i prasa gamingowa) w grze Cyberpunk 2077 może pojawić się Lady Gaga. Artystka miała brać udział w sesji w siedzibie CD Projekt (CDR.PL). Dodatkowo, CD Projekt zorganizuje turniej z nagrodami o wartości 25 tysięcy dolar w rozgrywce Gwent.
 • Konferencja CCC (CCC.PL): debiut eobuwie.pl zawieszony (możliwy za 2 lata); udział e-commerce ma wzrosnąć do 30% w 2020 roku; Dariusz Miłek nie planuje sprzedaży akcji, pomimo rezygnacji z fotela prezesa; szwajcarski Vogele (spółka zależna) ma w tym roku mieć pozytywny zysk EBITDA.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)
 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót