Apetyt na ryzyko wzrasta po komentarzach z Chin

07:56 24 września 2019

Podsumowanie:

  • Rząd chiński oferuje kilku firmom nowe klauzule zwalniające z obowiązku zapłaty wyższych ceł przy większych zakupach amerykańskiej soi.

  • Oczekuje się, że amerykańscy i chińscy negocjatorzy przeprowadzą kolejną rundę rozmów twarzą w twarz po zakończeniu chińskiego święta.

  • AUDJPY rośnie z powodu zwiększonego apetytu na ryzyko wynikającego z ostatnich komentarzy.

Dziś rano widoczny jest zwiększony apetyt na ryzyko, spowodowane jest to wiadomościami opublikowanymi przez rząd chiński na temat nowych rozwiązań oferowanych niektórym firmom publicznym i prywatnym, któe chcą kupić amerykańską soję. W konsekwencji tych decyzji, chińskie firmy (takie jak np. Cofco i Sinograin, a także pięć innych zakładów) będą mogły kupować od Stanów Zjednoczonych do 3 milionów ton zboża bez konieczności stosowania ceł zwrotnych. Ponadto, jak wynika z raportu, niektóre chińskie firmy kupiły już w poniedziałek około 1,2 mln ton towaru z USA. Komentarze te są zapowiedzią kolejnej rundy bezpośrednich negocjacji, które mają się odbyć zaraz po święcie państwowym w Chinach między 1 a 7 października (Dzień Narodowy Chińskiej Republiki Ludowej). W związku z tymi doniesieniami obserwujemy umiarkowany wzrost apetytu na ryzyko, któy dobrze widać na AUDJPY. Po dotarciu do kluczowego wsparcia, para wyraźnie odbiła po raporcie z Chin. Najbliższe poziomy oporu znajdują się w pobliżu 73,2 i 73,5.

Para walutowa AUDJPY zyskuje po doniesieniach z Chin. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót