Shopify mocno zyskuje przez nową rekomendację DB

19:41 23 stycznia 2023

Akcje Shopify (SHOP.US) wzrosły o ponad 6,0% na początku tygodnia po tym, jak analitycy Deutsche Bank podnieśli cenę docelową dla spółki do 50 USD z poziomu 40 USD. Zdaniem DB rośnie zainteresowanie produktami oferowanymi na platformie Shopify. Najnowszy raport finansowy zostanie opublikowany 15 lutego.

Wzrost przychodów Shopify znacznie zwolnił w 2022 r., podobnie jak w przypadku innych spółek zajmujących się handlem e-commerce czy innych spółek, które mocno zyskały w trakcie pandemii. Mimo to spółka odnotowała ponad 21% wzrost przychodów w III kwartale 2022 roku, co jest optymistycznym sygnałem, biorąc pod uwagę trudne otoczenie makroekonomiczne. Również dzięki ostatniego spadku cen akcji oczekiwania inwestorów są bardziej wyważone. Według raportu eMarketer, oczekuje się, że wzrost sprzedaży detalicznej w e-commerce będzie oscylował między 8% a 10% w ciągu najbliższych kilku lat. Inny raport eMarketer wykazał, że Shopify odnotował 10,3% wzrost sprzedaży e-commerce w USA do 2021 r., ustępując jedynie Amazonowi, który zaliczył potężny wzrost rzędu 41%. Źródło: The Motley Fool/ YCharts

Akcje Shopify (SHOP.US) rozpoczęły dzisiejszą sesję od wzrostów i zbliżają się do górnej granicy strefy konsolidacji na poziomie 45,60 USD. Również średnia 50-dniowa przekroczyła długoterminową 200-dniową średnią SMA (czerwona linia). Utworzyło to tzw. byczy „złoty krzyż”, który sygnalizuje potencjalny dalszy wzrost. W przypadku wybicia w górę, ruch wzrostowy może przyspieszyć w kierunku oporu na poziomie 59,80 USD, co zbiega się ze zniesieniem 23,6 ruchu spadkowego rozpoczętego w listopadzie 2021 roku. Z drugiej strony, jeśli sprzedającym uda się zatrzymać wzrosty, może nastąpić kolejny impuls spadkowy w kierunku dolnego limitu konsolidacji na poziomie 24,00 USD. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót