Walory szwajcarskiego banku Julius Baer reagują na wyniki finansowe

13:23 25 lipca 2022

Szwajcarski bank Julius Baer (BAER.CH) rozpoczął dzisiejszą sesję giełdową od pokaźnej luki spadkowej, wywołanej słabymi wynikami za pierwszą połowę 2022 roku. Niemniej jednak, byki zdołały zanegować dzisiejszą przecenę i obecnie walory zyskują ponad 1,5%. 

  • Wyższe koszty oraz spadek aktywności klientów doprowadziły do spadku dochodów w pierwszej połowie roku o 26%. Zysk netto przypadający akcjonariuszom wyniósł 451 mln franków (Refinitiv prognozował 477 mln franków). 

  • Dochód operacyjny spadł do 1,87 miliardów franków wobec prognozy na poziomie 1,9 miliardów franków

  • Zawirowania na globalnych rynkach finansowych doprowadziły do spadku aktywów pod zarządzaniem o 11%, do 428 miliardów franków. 

  • W związku ze słabymi wynikami Bank zawiesi rekrutacje nowych pracowników,

Niemniej jednak bank zakomunikował, że sytuacja okołorynkowa zaczęła się poprawiać, a Julius Baer ma dobrą pozycję co do ewentualnego odbicia na rynku. 

Bank obserwuje znaczną poprawę jeśli chodzi o aktywność klientów na przestrzeni maja i czerwca 2022. Źródło: Julius Baer 

 

Walory banku Julius Baer (BAER.CH) negują lukę spadkową z początku dnia i obecnie notują ponad 1,5% wzrosty. Źródło: xStation 5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót