Wykres dnia - NATGAS (23.06.2022)

11:43 23 czerwca 2022

Notowania gazu ziemnego w USA (NATGAS) przerwały ostatni ruch spadkowy w rejonie 6,70, wyznaczonym przez dolne ograniczenie struktury 1:1. Wybuch w kluczowym amerykańskim terminalu LNG przyczynił się do złagodzenia sytuacji na rynku, ponieważ oznacza, że mniej gazu będzie eksportowane za granicę, a więcej pozostanie w kraju. Niemniej jednak, perspektywy dla cen gazu ziemnego w USA w dłuższej perspektywie są dobre, ponieważ Stany Zjednoczone podpisały szereg długoterminowych umów na dostawy. Wspomniany poziom 6,70 stanowi również górne ograniczenie strefy wsparcia w okolicach zniesienia 50% ostatniego impulsu wzrostowego. Oznacza to, że dalszy spadek wymagałby przełamania poniżej kluczowego wsparcia i może to wymagać jakiegoś katalizatora. Takim katalizatorem może być dzisiejsza publikacja danych EIA o zmianach w magazynach gazu ziemnego (godz. 16:30). Duży wzrost zapasów mógłby pomóc niedźwiedziom w przełamaniu strefy wsparcia. Z drugiej strony, jeśli dane pokażą niższy od oczekiwanego wzrost lub spadek, NATGAS może mieć okazję do wzrostów. Należy pamiętać, że oznaczałoby to odbicie od dolnego ograniczenia struktury 1:1, co teoretycznie wskazywałoby na utrzymanie głównego trendu wzrostowego.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót