BETA

Co to jest współczynnik BETA?

Współczynnik BETA jest miarą zmienności akcji w porównaniu do całego rynku lub indeksu np. US500, lub DE30BETA może być również ogólnie zdefiniowana jako względnie skorelowana zmienna.

Co to oznacza?

Kiedy BETA jest równa 1, oznacza to, że zmienność cen akcji danej spółki jest taka sama w porównaniu do rynku. Natomiast, jeżeli zmienna BETA jest większa od 1, to znaczy, że akcje są bardziej zmienne niż ogólna zmienność na rynku. Dla przykładu-jeśli BETA danej spółki wynosi 1.4 oznacza to, że cena akcji tej spółki jest o 40% bardziej zmienna w porównaniu do rynku. 

Z drugiej strony, jeżeli BETA jest mniejsza od 1, oznacza to, że cena akcji danej spółki jest mniej zmienna niż rynek. Jako przykład załóżmy, że udziały pewnej spółki X ma betę równą 0.3. Oznacza to, że zmienność akcji danej spółki jest mniejsza o 70% w porównaniu do rynku.

Skaner rynku - BETA
Skaner rynku pomoże Ci ocenić różne parametry rynkowe, tym samym pomoże w podjęciu decyzji inwestycyjnych. Parametry te obejmują betę, zmianę procentową w okresie 6 i 12 miesięcy, kapitalizację giełdową i wiele innych.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.