3 skuteczne formacje techniczne

Czas czytania: 2 minut(y)

Analiza techniczna jest używana przez inwestorów na całym świecie. Wśród najpopularniejszych metod tej formy analizy rynków finansowych znajdują się formacje techniczne, które można podzielić na formacje kontynuacji trendu oraz odwrócenia trendu. W tym artykule pokażemy Państwu trzy najciekawsze schematy, które mogą być używane na takich rynkach jak: waluty (forex), surowce, kryptowaluty oraz indeksy/akcje.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

3 skuteczne formacje techniczne

Podwójne dno / podwójny szczyt

Jedną z najbardziej znanych jest formacja podwójnego dna/szczytu. Jak sama nazwa wskazuje zwiastuje ona zakończenie obecnego trendu, ponieważ drugi dołek/szczyt nie pogłębia dotychczasowej tendencji, wskazując na zmęczenie rynku. Litera “W” najlepiej opisuje kształt tej formacji na wykresie w przypadku podwójnego dna. Dla podwójnego szczytu będzie to litera “M”. Potencjalnym zasięgiem, gdzie może zakończyć się ruch po wybiciu z formacji jest odmierzona jej wysokość (od podstawy do jednego ze szczytu) do jej podstawy.

3 skuteczne formacje techniczne - podwójny szczyt na wykresie złotaW tym wypadku zasięg wybicia z formacji został zrealizowany z dużą nawiązką, a formacja podwójnego szczytu była początkiem długiego trendu spadkowego na złocie (Gold). Źródło: xStation5.
Przedstawione powyżej dane odnoszą się do przeszłości i nie mogą stanowić wyznacznika, ani gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Głowa z ramionami

Kolejna formacja odwrócenia trendu to głowa z ramionami, która zwiastuje zmianę trendu wzrostowego na spadkowy. Prawe ramię jest niższe od głowy pokazując, że kupujący nie mają już siły aby kontynuować wzrosty. Występuje również wersja odwróconej formacji głowy z ramionami, która daje sygnał do zmiany kierunku na wzrostowy. W tym wypadku warto zwrócić uwagę, że szczyt/dołek obu ramion powinien znajdować się mniej więcej tym samym poziomie. Najważniejsza jest jednak linia szyi, której wybicie daje sygnał do zmiany trendu. Potencjalnym zasięgiem wybicia z formacji powinna być jej wysokość (od linii szyi do głowy), która zostaje odmierzona od szczytu/dołka prawego ramienia lub samej linii szyi.

3 skuteczne formacje techniczne - Głowa z Ramionami na wykresie EURSEKFormacja głowy z ramionami na parze EURSEK. Zasięg wybicia został zrealizowany praktycznie co do pipsa. Źródło: xStation5. Przedstawione powyżej dane odnoszą się do przeszłości i nie mogą stanowić wyznacznika, ani gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Klin zniżkujący

Warto również zapoznać się z formacją klina zniżkującego. Jest to tradycyjna formacja kontynuacji trendu wzrostowego. Po ruchu wzrostowym następuje okres spadkowej korekty, w której wahania notowań ulegają stopniowemu spadkowi a zmienność w tym samym czasie staje się coraz mniejsza. Wybicie z formacji następuje po pokonaniu jego górnego ograniczenia. Zasięgiem wybicia jest ruch poprzedzający wejście notowań w formację klina zniżkującego, który zostaje odmierzony od lokalnego dołka. Dla trendu spadkowego formacją kontynuacji trendu będzie klin zwyżkujący. Schemat jest analogiczny jak w opisanym przypadku, jedynie ograniczenia tej formacji zbiegają się ku górze, jak wskazuje sama nazwa tej formacji.

3 skuteczne formacje techniczne - Klin zniżkujący na wykresie BRACompKlin zniżkujący na brazylijskiej Bovespie (BRAComp). Wzrosty przekroczyły zasięg wybicia z formacji, ale w miejscu wyznaczonym przez zasięg wybicia mogliśmy zaobserwować lokalne maksima, które było początkiem realizacji zysków. Źródło: xStation5. Przedstawione powyżej dane odnoszą się do przeszłości i nie mogą stanowić wyznacznika, ani gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata