Akcje spółek giełdowych

Tematy powiązane:
Czas czytania: 4 minut(y)
Akcje spółek giełdowych to podstawowe i zarazem jedne z najbardziej popularnych instrumentów rynku kapitałowego. W tym artykule dowiesz się więcej na temat akcji spółek giełdowych.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Na rynku kapitałowym, inwestor może dokonywać obrotu wieloma instrumentami finansowymi. Wśród nich możemy wyróżnić: akcje, obligacje, opcje czy kontrakty terminowe futures.

Czym są akcje spółek giełdowych?

Akcje spółek giełdowych to podstawowe i zarazem jedne z najbardziej popularnych instrumentów rynku kapitałowego. Akcje giełdowe to papiery wartościowe odzwierciedlające prawa własności w spółce akcyjnej.

Wyróżniamy dwa rodzaje praw, które otrzymują właściciele akcji:

  1. Prawa majątkowe
  2. Prawa korporacyjne (niemajątkowe)

Najlepszym przykładem prawa majątkowego jest prawo do dywidendy, a więc prawo do udziału w zyskach spółki. Spółka realizująca zysk ze swojej działalności gospodarczej może zdecydować się na wypłatę części lub całości wygenerowanego zysku netto właścicielom spółki. Zysk wypłacany jest właśnie w formie dywidendy.

Prawa korporacyjne dotyczą sfery organizacyjnej spółki. Wśród nich wyróżniamy prawo do uczestnictwa w WZA (walnym zgromadzeniu akcjonariuszy) czy prawo poboru (prawo zakupu akcji nowej emisji).

Kupując akcje giełdowe jako inwestorzy, stajemy się współwłaścicielami (akcjonariuszami) zakupionej spółki, tym samym nabywając powyższe prawa.

Spółki akcyjne w trakcie swojej działalności realizują wiele przedsięwzięć inwestycyjnych, które mają przełożyć się na szybszy rozwój spółki. W celu realizacji projektów inwestycyjnych koniecznym jest zebranie odpowiedniego kapitału. Zarząd spółki staje wtedy przed wyborem pomiędzy emisją akcji (kapitałem własnym), a emisją obligacji lub zaciągnięciem kredytu (kapitałem obcym). Dokonując emisji akcji, zarząd pozyskuje niezbędny kapitał od innych uczestników rynku, którzy dysponują jego nadwyżkami. Tym samym efektywnie dochodzi do transferu kapitału pomiędzy uczestnikami rynku kapitałowego.

Dokonując emisji akcji spółka może zdecydować się na ofertę publiczną oraz wprowadzenie akcji na rynek regulowany tj. rynek giełdowy (Giełda Papierów Wartościowych).

Na giełdzie dokonuje się obrotu akcjami, zwykłymi czyli dającymi takie same prawa inwestorom. Warto zaznaczyć, że akcje dopuszczone do obrotu giełdowego mają formę zdematerializowaną, a więc istnieją pod postacią zapisu informatycznego na kontach w domach maklerskich, którzy są członkami giełd.

Nad prawidłowością rozliczeń transakcji pomiędzy inwestorami czuwa zarówno giełda jak i izba rozliczeniowa. Dzięki udziałowi izby rozliczeniowej, obrót akcjami jest bezpieczny dla innych uczestników rynku finansowego.

Handel na akcjach odbywa się na giełdach, na których zgodnie z regulacjami prowadzone są notowania instrumentów, w godzinach handlu. Wśród najbardziej popularnych giełd możemy wyróżnić : New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ , London Stock Exchange (LSE) czy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Na giełdzie papierów wartościowych wycena akcji odbywa się codziennie. Podczas sesji giełdowej, pomiędzy kupującymi i sprzedającymi dochodzi do wielu transakcji. Cena walorów kształtowana jest przez prawo popytu i podaży. Zasada jest bardzo prosta, im więcej kupujących (im większy popyt) tym wyższa cena akcji giełdowej. Odwrotna sytuacja jest przy spadkach cen walorów akcyjnych. W tej sytuacji dominują sprzedający (podaż).

Mechanizm ciągłej wyceny akcji, stwarza doskonałą możliwość dla uczestników rynku zwanych, spekulantami.

To właśnie spekulacja, poza inwestowaniem w akcje spółek giełdowych (inwestowaniem w wartość) jest najczęściej spotykanym motywem transakcyjnym, wśród inwestorów. Spekulując na cenach akcji, inwestor kupuje akcje i w krótkim okresie czasu spodziewa się wzrostu ich cen. Gracz giełdowy wykorzystuje liczne narzędzia Analizy Technicznej lub Fundamentalnej w celu określenia przyszłego kierunku zmiany ceny. Głównym celem jest osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu w krótkim okresie czasu. Wśród spekulantów  możemy wyróżnić grupę tzw. Day-traderów, którzy nie przetrzymują otwartych pozycji na kolejny dzień sesyjny.

Ciągłość notowań akcji na giełdzie zapewnia również aktualną wycenę danej spółki tzw. wartość rynkową. Każda informacja pojawiająca się w kontekście danej spółki (dane finansowe, raporty) jest natychmiastowo dyskontowana w cenie waloru poprzez inwestorów.

Należy jednak pamiętać, że handel akcjami wiąże się nieodłącznie z ryzykiem inwestycyjnym. W przeciwieństwie do obligacji (gdzie inwestor otrzymuje z góry określony procentowo kupon), kupując akcje, inwestor nie ma z góry określonych przepływów pieniężnych. Jego stopa zwrotu jest uzależniona od zmiany cen kursu akcji, otrzymanej dywidendy, a te z kolei od wielu czynników, rynkowych, makroekonomicznych. Generalna zasada jaka panuje na giełdzie jest następująca: Im większej stopy zwrotu oczekuje inwestor tym z większe ryzyko inwestycyjne powinien brać pod uwagę.

Inwestor chcący nabyć akcje spółki notowanej na giełdzie musi skorzystać z usług pośrednika. Taką rolę pełni XTB Dom Maklerski S.A. Zakładając rachunek maklerski inwestor otrzymuje dostęp do akcji kilkunastu rynków w tym rynków zagranicznych.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata