Indeksy - definicje

Tematy powiązane:
Czas czytania: 2 minut(y)

Indeksy giełdowe spełniają szereg zadań na rynkach finansowych. W tym artykule przedstawiamy definicje najważniejszych terminów związanych z indeksami giełdowymi.

Spis treści

Indeksy - definicje

 • Byki i niedźwiedzie - dwa różne typy inwestorów. Generalnie, byki to optymistyczni inwestorzy, którzy wierzą, że rynek będzie rósł. Dlatego byki kupują akcje w nadziei, że skorzystają na wzroście ich cen. Z kolei niedźwiedzie oczekują, że rynek będzie spadał (np. rynek może wydawać im się przewartościowany). W związku z tym, niedźwiedzie często sprzedają akcje (również poprzez krótką sprzedaż) i czekają na korektę. 
 • Rynek byka i rynek niedźwiedzia - terminy, których używa się do opisania sytuacji na rynku akcji. Rynek byka odnosi się do okresu, w którym większość akcji zyskuje na wartości, a więc cały rynek jest w fazie wzrostu. Z kolei rynek niedźwiedzia opisuje rynek, który spada. Ceny akcji zazwyczaj spadają z powodu spowalniającej gospodarki. Mówi się, że prawdziwy rynek niedźwiedzia ma miejsce, gdy akcje spadły o 20% lub więcej od poziomu ostatnich maksimów. 
 • Indeks lokalny (WIG 20) - indeks giełdowy z lokalnego rynku giełdowego. Każdy rynek giełdowy posiada zazwyczaj kilka indeksów giełdowych. Najważniejszym z nich jest ten, w skład którego wchodzą największe spółki lub akcje o najwyższych obrotach. Na przykład indeks WIG20 składa się z 20 dużych spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 
 • Dow Jones - (DJIA lub po prostu "the Dow") - indeks giełdowy, który składa się z akcji 30 dużych spółek notowanych w Stanach Zjednoczonych na parkietach NYSE lub NASDAQ.
 • S&P 500 - indeks składający się z akcji 500 największych spółek w Stanach Zjednoczonych. Jest on często uważany za barometr ogólnych nastrojów na rynku akcji. Indeks ten jest powszechnym punktem odniesienia dla wyników portfeli aktywnych.
 • NASDAQ - obejmuje ponad 3000 spółek notowanych na giełdzie NASDAQ. Większość firm to spółki technologiczne.
 • DE30 - kontrakt na indeks składający się z akcji 40 spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie. 
 • FTSE100 - ("Footsie") - składa się z akcji 100 spółek o wysokiej kapitalizacji rynkowej, notowanych na giełdzie w Londynie.
 • NIKKEI225 - składa się z akcji 225 dużych spółek notowanych w Japonii. 
 • Hedging - strategia zarządzania ryzykiem, której celem jest ograniczenie ryzyka zmiany ceny aktywów finansowych. Częstą praktyką jest zajmowanie wielu pozycji jednocześnie na przeciwstawnych rynkach, często w instrumentach pochodnych, które odpowiadają istniejącej pozycji.  
 • Rolowanie - operacja techniczna wykonywana przez brokera CFD. Rolowanie występuje wtedy, gdy inwestor przenosi swoją pozycję z kontraktu o bliskim terminie wygasania na inny kontrakt, o bardziej odległym terminie wygasania. Operacja ta jest neutralna dla zysku z punktu widzenia inwestora. 

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata