Jak obliczyć wartość punktów swapowych?

Tematy powiązane:
Czas czytania: 1 minut(y)
Jak obliczyć wartość punktów swapowych? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule!
  • Rolowanie na instrumentach finansowych następuje w nocy
  • Mają one wpływ na otwarte pozycje poprzez dodawanie do nich pozytywnych lub negatywnych wartości

Aby mieć klarowny obraz tego, jak trzymanie pozycji przez noc może mieć wpływ na pozycję inwestora, ważne jest, aby wiedzieć, jak dużo pipsów będzie dodanych lub odjętych od pozycji tradera.

Obliczanie wartości punktów swapowych

Punkty swapowe można obliczyć manualnie po obliczeniu wartości pipsa, ale w xStation wbudowany jest kalkulator, który posiada funkcję, która automatycznie wylicza wartość swapu w zależności od wolumenu.

Jak obliczyć wartość punktów swapowych - przykład

Jak widać na wykresie powyżej, jeżeli trader otwiera 1 lota na EURUSD, to po przetrzymaniu transakcji kupna przez noc jego konto zostanie obciążone kwotą 19.36 PLN (kalkulator pokazuje wartości w zależności od waluty depozytowej, która jest na rachunku).

Z drugiej strony, jeżeli trader trzyma pozycję krótką przez noc, jego konto zostanie powiększone o kwotę 0.39 PLN.

To, czy do naszej pozycji zostanie dodana pewna wartość lub zostanie ona obciążona, zależy w dużej mierze od instrumentu finansowego. Niektórzy traderzy starają się przetrzymać swoją pozycję przez noc, aby otrzymać punkty swapowe. Popularne rynki, na których używane są te strategie to np. USDTRY, USDMXN i EURAUD.

Dodatkowo na większości indeksów nie ma obciążenia wynikającego z przetrzymywania pozycji przez noc - pełna tabela punktów swapowych.

Tabela punktów swapowych może pomóc traderom, którzy nie używają wbudowanego kalkulatora i chcą manualnie obliczyć, jaki będą miały one wpływ na otwarte pozycje za pomocą wzoru: Punkty Swapowe x Wartość Pipsa.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.