Margin stop

Tematy powiązane:
Czas czytania: 1 minut(y)
Dowiedz się czym jest Margin stop i jak poziom tego wskaźnika wpływa na Twój trading.
Działamy od
2002
Nasi klienci
721 000+
Instrumenty
5900+

Ograniczanie strat jest jednym z ważniejszych aspektów inwestowania i bardzo dużo traderów wybiera używanie zlecenia stop loss jako zlecenia obronnego. Z drugiej strony są traderzy, którzy decydują się na zarządzanie ryzykiem manualnie poprzez monitorowanie otwartych pozycji. Dla nich właśnie istnieje zlecenie obronne - margin stop. Kiedy poziom margin level spadnie poniżej 50%, Twoje pozycje z największą stratą zostaną automatycznie zamknięte poprzez ten mechanizm bezpieczeństwa.

Co to jest Margin Stop?

Margin stop jest mechanizmem obronnym, który pomaga traderom w zarządzaniu ryzykiem. W przypadku XTB, margin stop jest aktywowany, kiedy poziom Margin level spadnie poniżej 50%

Margin Stop na przykładzie

Na powyższym przykładzie widać transakcję na 1.20 lota, która została otwarta, kiedy poziom Margin Level przekraczał 100% i jeżeli ten poziom spadnie poniżej 50%, wtedy transakcja zostanie automatycznie zamknięta.

Jeżeli mamy kilka otwartych pozycji automatycznie zostaje zamknięta ta, która jest na największej stracie.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.