Ochrana klientskych prostriedkov

Ochrana Vašich peňazí
➔    Všetky klientske prostriedky sú držané na oddelenom (segregovanom) účte v súlade s regulačnými predpismi, aby bolo zaistené, že sú chránené
➔    Vaše prostriedky sú držané na účte, ktorý je vyčlenený od vlastných zdrojov XTB
➔    Vaše prostriedky sú chránené garančným fondom do výšky 22 000 EUR v prípade našej insolventnosti

Čo znamená segregácia?
Segregované klientske prostriedky sú držané úplne oddelene od vlastných zdrojov XTB a zaisťuje sa tak v prípade nepravdepodobného úpadku spoločnosti, že budú klientske prostriedky vrátené klientom namiesto toho, aby boli tieto prostriedky považované za aktíva XTB a použité na financovanie napr. dlhov alebo vyplácanie veriteľov. 

Garančný fond a na čo má obchodník nárok?
Vklady klientov sú zaistené systémom kompenzácie v súlade s požiadavkami poľského zákona o Obchodovaní s finančnými inštrumentmi zo dňa 29. júla 2005. 
Prostriedky sú vymáhateľné klientom v Štátnom depozitári cenných papierov v Poľskej republike v nasledujúcich prípadoch: 
1) vyhlásenia konkurzu maklérskej spoločnosti, 
2) právoplatného oddialenia vyhlásenia konkurzu z dôvodov nedostatočného krytia procesných nákladov, 
3) rozhodnutia príslušného regulačného orgánu vykonávajúceho dohľad nad finančným trhom o finančnej neschopnosti maklérskej spoločnosti vyplácať pohľadávky investorov, pričom ich úhrada nie je možná v najbližšom období.

Systém kompenzácie zabezpečuje výplatu 100% finančných prostriedkov investorovi, znížených o pohľadávky maklérskej spoločnosti voči investorovi, do výšky hodnoty 3 000 EUR. V prípade, že táto suma je vyššia, investorovi bude uhradených 90% zostávajúcej čiastky. Horná hranica zabezpečenej čiastky garančným fondom je stanovená do konca r. 2017 na 22 000 EUR.

Regulácia otázky: