Akcie 3M klesli v premarkete o viac ako 4,0 % v dôsledku slabých hospodárskych výsledkov

15:47 24. januára 2023

Akcie 3M (MMM.US) klesli v premarkete o viac ako 4,0 % po tom, čo nadnárodný konglomerát oznámil slabé štvrťročné zisky a pochmúrny výhľad na nadchádzajúce mesiace.

  • Zisk medziročne klesol o 7 % na 2,28 USD na akciu, zatiaľ čo analytici očakávali 2,37 USD na akciu. Príjmy klesli o 5,8 % na 8,1 miliardy USD a prekonali konsenzus 8,06 miliardy USD.
  • Pre finančný rok 2023 spoločnosť očakáva upravený zisk v rozsahu 8,50 až 9,00 USD na akciu, čo je výrazne pod odhadmi Refinitiv vo výške 10,20 USD na akciu, pričom upravené tržby klesnú medzi 2 % a 6 %.
  • „Pomalší rast, ako sa očakávalo, bol spôsobený rýchlym poklesom na spotrebiteľských trhoch – dynamika, ktorá sa v decembri zrýchlila – spolu s výrazným spomalením v Číne v dôsledku prerušení súvisiacich s COVID. Keďže dopyt klesal, upravili sme výrobnú produkciu a kontrolované náklady, čo nám umožnilo zlepšiť úroveň zásob,“ povedal generálny riaditeľ Mike Roman.
  • Spoločnosť očakáva, že ťažké makroekonomické podmienky budú pretrvávať aj v roku 2023 a očakáva zrušenie 2 500 pracovných miest vo výrobe

 

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Cena akcií 3M (MMM.US) minulý týždeň prudko klesla, keď kupujúci nedokázali prelomiť kľúčovú rezistenciu na hodnote 131,90 USD, ktorá sa zhoduje s 23,6% Fibonacciho retracementom klesajúcej vlny spustenej v novembri 2021, dlhodobou klesajúcou trendovou líniou a 200 SMA. Nedávne štvrťročné výsledky poskytli medveďom viac paliva. Ak prevládne súčasný sentiment, pohyb nadol sa môže zrýchliť smerom k minimám z októbra 2022, okolo úrovne 107,55 USD. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť