Akcie Tesly po snížení cen v Číně klesají

18:21 24. októbra 2022

Akcie Tesly (TSLA.US) v pondělí klesly o více než 3 % poté, co nejpopulárnější výrobce EV snížil ceny svých vozů Model 3 a Model Y v Číně o celých 9 % kvůli slábnoucí poptávce na největším světovém automobilovém trhu, krátce poté, co CEO Musk ujistil, že společnost bude pokračovat v masivní výrobě bez ohledu na to, zda globální ekonomika sklouzla do recese, či nikoli.

Tesla řekla agentuře Reuters, že upravuje ceny v souladu s náklady. Využití kapacity v její šanghajské Gigafactory se zlepšilo, zatímco dodavatelský řetězec zůstává stabilní navzdory dopadu přísných omezení nulových COVID na ekonomiku Číny, což vede k nižším nákladům.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Tesla zaujímá v Číně třetí místo v prodeji elektromobilů za BYD Motor a SAIC-GM-Wuling. Minulý měsíc společnost prodala rekordní počet 83 135 vozidel vyrobených v Číně. Předchozí rekord byl vytvořen v červnu. Nový rekord přichází poté, co Tesla na část léta uzavřela Šanghaj, aby mohla modernizovat zařízení. Zdroj: CPCA/ CnEVPostCena akcií Tesla (TSLA.US) poprvé od června 2021 krátce klesla pod psychologickou podporu na 200 USD. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť