Alphabet a OpenAI sa pretekajú o multimodálne veľkojazyčné modely 🔔

20:00 18. septembra 2023

Konkurencia spoločností Alphabet (GOOGL.US) a OpenAI
Technologickí giganti Google a OpenAI zvádzajú tvrdý boj o to, aby ako prví vydali multimodálne veľkojazyčné modely novej generácie. Tieto pokročilé modely dokážu interpretovať obrázky aj text, čo im umožňuje vykonávať úlohy, ako je vytváranie kódov webových stránok z náčrtov alebo interpretácia vizuálnych grafov v textovom vyjadrení. Spoločnosť Google sa blíži k dokončeniu svojho pripravovaného projektu Gemini, pričom ho už poskytla obmedzenému počtu externých spoločností. Na druhej strane spoločnosť OpenAI podporovaná spoločnosťou Microsoft urýchľuje svoje úsilie o vylepšenie svojho modelu GPT-4, ktorý je doteraz najpokročilejším modelom veľkého jazyka. Tento nový model bude vybavený multimodálnymi funkciami, ktoré odrážajú tie, ktoré sa očakávajú v Gemini. Hoci OpenAI iniciovala náhľad týchto funkcií počas marcového spustenia GPT-4, ich široká dostupnosť sa odložila, čiastočne kvôli obavám z možného zneužitia škodlivými subjektmi. Napriek tomu sa zdá, že spoločnosť je pripravená napredovať a v blízkej budúcnosti pripravuje širšie zavedenie funkcií GPT-Vision.

Nový model OpenAI
Napriek pokrokom spoločnosť OpenAI nezaspala na vavrínoch a údajne koncipuje ešte silnejší multimodálny model s názvom Gobi. Tento čerstvý počin má byť na rozdiel od svojho predchodcu GPT-4 multimodálny už od začiatku. Zdá sa však, že vývoj je v zárodočnom štádiu a nie je isté, či sa z Gobiho stane očakávaný GPT-5. Zdá sa, že nástup éry multimodálnych modelov je priaznivý pre spoločnosť Google vzhľadom na jej rozsiahle úložisko vlastných údajov zahŕňajúcich text, obrázky, video a zvuk - bohatý fond zdrojov pochádzajúcich z jej širokej škály spotrebiteľských produktov, ako je vyhľadávanie a YouTube. Prvé ukazovatele naznačujú, že Gemini by mohol v porovnaní s existujúcimi modelmi vykazovať lepší výkon s menším počtom chýb. Rozvíjajúci sa scenár pripomína ikonickú rivalitu medzi iPhonom a Androidom, pričom priemysel a spotrebitelia netrpezlivo očakávajú príchod Gemini, aby zistili skutočný rozsah rozdielu medzi spoločnosťami Google a OpenAI v tomto dynamickom prostredí. V stávke je veľa a očakávanie je hmatateľné, pretože svet stojí na prahu revolúcie v technológii umelej inteligencie, ktorú poháňa obrovská konkurencia medzi spoločnosťami Google a OpenAI.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Spoločnosť Alphabet (GOOGL.US) si dnes pripísala 0,65 %. Cena jej akcií sa v stabilnom rastúcom trende blíži k tohtoročnému historickému maximu. Zdroj: xStation 5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť