Amazon získava 6% po výsledkoch za tretí štvrťrok.

11:12 27. októbra 2023

Amazon (AMZN.US) včera po zatvorení trhu zverejnil správu o zisku za 3. štvrťrok 2023, ktorá vyvolala nárast ceny akcií spoločnosti o viac ako 5 % pri obchodovaní mimo obchodných hodín. Spoločnosť vykázala lepšie celkové príjmy a zisky, ale rast jej cloudového podnikania mierne zaostával za očakávaním. Poďme sa rýchlo pozrieť na vydanie!

Amazon prekonáva očakávania, ale nie v cloude

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Správa o zisku za 3. štvrťrok od Amazonu bola solídna – tržby boli vyššie, než sa očakávalo, a rovnako tak zisky. Prevádzkový príjem vzrástol z 2,53 miliardy USD v 3. štvrťroku 2022 na viac ako 11 miliárd USD v 3. štvrťroku 2023, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 300 %. Zisky Amazonu ukazujú, že vysoká inflácia a vysoké úrokové sadzby neodrádzajú spotrebiteľské výdavky, pričom jeho elektronický obchod znateľne prekonáva očakávania. Ostro sledovaný cloudový biznis AWS od Amazonu však sklamal, pretože tržby boli mierne pod očakávaním.

Cloud mierne zaostáva, ale ukazuje stabilizáciu

Tržby AWS vo výške 23,06 miliardy USD boli mierne nižšie ako 23,13 miliardy USD, ktoré očakávali analytici. Chyba však bola natoľko malá, že možno povedať, že výsledky boli v súlade s očakávaním. Kľúčovým zistením zo správy, pokiaľ ide o AWS, je, že po niekoľkých štvrťrokoch spomaľujúceho rastu vykazuje známky stabilizácie. Vzhľadom na neistú makrosituáciu je stabilizácia tempa rastu vítaná a pripravuje pôdu pre potenciálne opätovné zrýchlenie v poslednom štvrťroku roku.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Významné body za tretí štvrťrok 2023

 • Čisté tržby: 143,08 miliardy USD oproti očakávaným 141,6 miliardy USD (medziročne +13 %)
  • Internetové obchody: 57,27 miliardy USD oproti očakávaným 56,82 miliardám USD (medziročne +7,1 %)
  • Fyzické obchody: 4,96 miliardy USD oproti očakávaným 4,99 miliardy USD (medziročne +5,6 %)
  • Služby predajcov tretích strán: 34,34 miliardy USD oproti očakávaným 33,4 miliardám USD (medziročne +20 %)
  • Predplatné služby: 10,17 miliardy USD oproti očakávaným 10,13 miliardám USD (medziročne +14 %)
  • AWS: 23,06 miliardy USD oproti očakávaným 23,13 miliardy USD (medziročne +12 %)
 • Čisté tržby Severnej Ameriky: 87,89 miliardy USD oproti očakávaným 87,12 miliardám USD (medziročne +11 %)
 • Medzinárodné čisté tržby: 32,14 miliárd USD oproti 32,08 miliardám USD (medziročne +16 %)
 • EPS: 0,94 USD oproti očakávaným 0,58 USD
 • Prevádzkové marže: 7,8 % oproti očakávaným 5,5 %.
 • Prevádzkový príjem: 11,19 miliardy USD oproti očakávaným 7,71 miliardy USD

Predpovede 4. štvrťrok 2023

 • Čisté tržby: 160–167 miliárd USD (očak. 166,6 miliárd USD)
 • Prevádzkový príjem: 7–11 miliárd USD (očak. 8,7 miliardy USD)

Pohľad na graf

Sklamanie z výsledkov hospodárenia od ďalších hlavných technologických spoločností, najmä od Alphabetu, spustilo predaj akcií Amazonu skôr v tomto týždni. Akcie klesli pod kľúčovou úrovňou krku formácie hlavy a ramien, čo zvyšuje riziko hlbšieho poklesu. Avšak, vzhľadom na to, že akcie obchodujú o 6 % vyššie v predmarketovom obchodovaní, zdá sa, že by sme mohli vidieť návrat nad úroveň krku formácie (okolo 125 dolárov) pri začatí dnešnej obchodnej seansy na Wall Street, čo by zrušilo medvediu technickú konfiguráciu.

Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta