Bowman a Dalyová komentujú politiku Fedu a ekonomiku USA 💵

18:45 22. septembra 2023

Mary Dalyová a Michele Bowmanová z Federálneho rezervného systému sa dnes vyjadrili k ekonomike USA. Vyjadrenie Dalyovej - v ktorom bolo možné vidieť viac neistoty a "spokojnosti" s doterajšími účinkami politiky Fedu - bolo rozhodne holubičie v porovnaní s Bowmanovou, ktorá signalizovala podporu pre viac ako jedno ďalšie zvýšenie sadzieb, čím naznačila, že súčasná politika celkovo nemusí byť pri pohľade na tempo expanzie ekonomiky stále dostatočne reštriktívna.

Fed Dalyová

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
 • Nevieme, či by sme mali úrokové sadzby držať, alebo urobiť viac. 
 • Nebudeme spokojní, kým si nebudeme istí, že inflácia sa vracia na cestu späť k stabilite.
 • Nie som pripravený vyhlásiť víťazstvo, ale trh práce sa postupne ochladzuje. V posledných mesiacoch máme dobré údaje, inflácia klesá.
 • Udržanie úrokových sadzieb tento týždeň neurčuje, čo budeme robiť ďalej, ale musíme ísť pomalšie.
 • Sadzby držíme, aby sme zhromaždili informácie a zistili, či je ďalšie zvyšovanie naozaj potrebné. Nezvýšili sme ich, uvedomujúc si, že sme bližšie k cieľu.
 • Americká ekonomika je na vzostupe a má priaznivú dynamiku. Trh práce je stále napätý, ale jeho ochladenie je dobrým znamením pre infláciu
 • Vidíme náznaky, že dopyt sa v reakcii na vyššie úrokové sadzby mierne spomaľuje

Fed Bowman

 • Očakávam, že pokrok v oblasti inflácie bude za súčasných podmienok pravdepodobne pomalý, čo naznačuje potrebu ešte prísnejšej politiky.
 • ekonómia naďalej rastie solídnym tempom, so stabilnými spotrebiteľskými výdavkami a solídnym rastom zamestnanosti.
 • V záujme včasného návratu inflácie na úroveň 2 % bude potrebné, aby sa politika Fedu ešte nejaký čas udržala na reštriktívnej úrovni.
 •  Úverové štandardy bánk sa sprísnili, ale nič nenasvedčuje tomu, že by došlo k prudkému poklesu úverov, ktorý by výrazne spomalil ekonomiku.
 • Na trhu práce vidím známky zlepšenia rovnováhy medzi ponukou a dopytom. Ak bude inflácia príliš vysoká, pripustím zvýšenie úrokových sadzieb.


Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta