Ceny kancelárií v USA na pokraji krachu: Prieskum agentúry Bloomberg📌

17:52 2. októbra 2023

Podľa prieskumu Markets Live Pulse agentúry Bloomberg sa očakáva, že ceny kancelárskych priestorov v USA budú klesať a trh komerčných nehnuteľností bude čeliť pokračujúcemu poklesu minimálne ďalších deväť mesiacov. Približne dve tretiny respondentov sa domnievajú, že trh s kancelárskymi priestormi v USA zaznamená oživenie až po výraznom poklese. To predstavuje výzvu pre dlh komerčných nehnuteľností vo výške 1,5 bilióna USD, ktorý je splatný do konca roka 2025, najmä keď približne 25 % tohto dlhu je viazaných na kancelárske budovy. Okrem toho sprísňujúca kampaň Federálneho rezervného systému negatívne ovplyvnila hodnotu komerčných nehnuteľností zvýšením nákladov na financovanie.

Na sektor nehnuteľností vplývajú faktory, ako sú vyššie úrokové sadzby a správanie nájomcov. Zvýšené úrokové sadzby môžu mať vplyv na vlastníkov komerčných nehnuteľností až po rokoch, najmä na tých, ktorí majú dlhodobé financovanie s fixnou úrokovou sadzbou, a na nájomcov s dlhodobými nájomnými zmluvami. Okrem toho sa v USA prejavuje neochota kancelárskych pracovníkov vrátiť sa do svojich pracovných priestorov, a to viac ako u ich kolegov v Európe alebo Ázii. Toto váhanie sa čiastočne pripisuje nedostatočným možnostiam verejnej dopravy. Prieskum odhalil, že 20 % respondentov sa počas pandémie presťahovalo ďalej od svojich kancelárií, čo pre mnohých z nich znamenalo dlhšie dochádzanie do práce z dôvodu presťahovania alebo obmedzenia dopravných služieb počas pandémie.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

V reálnych hodnotách celého sektora nehnuteľností vidíme, že ceny sú v súčasnosti relatívne vysoké. Index cien nehnuteľností na bývanie upravený o infláciu je na grafe vyznačený žltou čiarou. V súčasnosti sú ceny nehnuteľností vyššie ako na vrchole pred krízou v roku 2008.

Predaj domov na sekundárnom trhu má naďalej výrazne klesajúcu tendenciu. Vysoké úrokové sadzby a klesajúce prebytky hotovosti medzi spotrebiteľmi vyvíjajú tlak na sekundárny trh. Na druhej strane predaj nových domov zostával doteraz vysoký, pretože pre developerov bolo výhodné stavať vzhľadom na vysoké reálne ceny nehnuteľností a mnohí investori sa rozhodli investovať svoj kapitál na primárnom trhu, aby ochránili svoj kapitál pred infláciou. Nedávne údaje však ukazujú, že aj tento sektor začína oslabovať.


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta